İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu 400 TON SODYUM PERKARBONAT
İhale Tarihi 17.10.2017 11:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 476169
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Dilek CANKILIÇ
Telefon 294 22 39
Faks 229 22 45
Mail darslan@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İDARİ ŞARTNAME (164 kb)
Dosyalar 2 SÖZLEŞME TASARISI (94 kb)
Dosyalar 3 STANDART FORMLAR (58 kb)
Dosyalar 4 TEKNİK ŞARTNAME (74 kb)
İhale Metni
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜ İHTİYACI
400 TON SODYUM PERKARBONAT ALIMI
 
İhale Kayıt Numarası
: 2017/476169
1 - İdarenin    
a) adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
b) telefon ve faks numarası : 312 294 22 39 – 312 294 22 45
c) elektronik posta adresi (varsa) : -
2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı :  
400 ton sodyum perkarbonat alımı
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:    
a) Yapılacağı yer :  
 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 17/10/2017 - 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İstekliler;
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
 
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
   
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 
4.1.7. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.8. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.


5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı 12. Kat 1203 no’lu oda Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA, Tel: 0 (312) 294 22 39 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR080001001745377122455001 IBAN nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler 17/10/2017 Salı günü, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.