İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu 4000 adet CP3 Tahta Palet Alımı
İhale Tarihi 21.7.2017 14:30:00
İhale Kayıt No 2017 / 323737
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel AYBİLGE ÖNEMLİ GÜLŞEN
Telefon 03122942390
Faks 03122942245
Mail aonemli@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 Teknik Şartname (33 kb)
Dosyalar 2 Sözleşme Tasarısı (98 kb)
Dosyalar 3 Teknik Resimler (168 kb)
Dosyalar 4 TSE Formu (183 kb)
Dosyalar 5 İdari Şartname (162 kb)
Dosyalar 6 Standart Formlar (66 kb)
İhale Metni
TAHTA PALET SATIN ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2017/323737
İşin Adı : 4000 Adet Cp3 Tahta Palet
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122307184
c) Elektronik posta adresi :  
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4000 Adet CP3 Tahta Palet
b) Teslim [yeri / yerleri] : Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/BALIKESİR Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasına müteakip ilk termin dönemi başlangıç tarihinden itibaren 4 (dört) aydır. Teslimatlar teknik şartnamenin 3 üncü maddesinde yer alan termin programı doğrultusunda gerçekleştirilecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.07.2017 - 14:30
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:4),

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-5),

4.1.6. Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-6),

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.8. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. İş Deneyim Belgesini,

Teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri

Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

Her türlü tahta palet imalatı ve satışı, ahşap ambalaj sandığı, ahşap taşıma paletleri imalatı benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.1.11. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde istekli adına tanzim edilmiş ISPM-15 belgesi,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgenin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.