İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu 400.000 Adet RFID Etiketi Alımı
İhale Tarihi 17.10.2017 14:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 483084
İhaleyi Yapan Birim Kırka Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka-Seyitgazi/Eskişehir
Sorumlu Personel CÜNEYT AKSAK
Telefon 02226812200
Faks 02226812202
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İdari Şartname (170 kb)
Dosyalar 2 Sözleşme Tasarısı (102 kb)
Dosyalar 3 Standart Formlar (66 kb)
Dosyalar 4 Teknik Şartname (280 kb)
İhale Metni
RFID ETİKETİ SATIN ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
İhale Kayıt Numarası : 2017/483084
İşin Adı : Rfıd Etiketi Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : SARIKAYA MEVKII 26970 KIRKA SEYİTGAZİ/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2226812200 - 2226812202
c) Elektronik posta adresi : kirkatic@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu malın    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 400.000 Adet RFID Etiketi Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Ambarı
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malın teslim süresi 4 aydır. Yüklenici, sözleşmenin imzalanması veya siparişin geçilme tarihinden itibaren en geç 7(yedi) takvim günü içinde sözleşmede yer alan etiket için 1 rulo (1000 adet) numune etiketi onay için Teşekküle (İşletme Müdürlüğüne) gönderecektir. Teşekkülce numune etiket onaylanacak veya reddedilecektir. Teşekkül numune etiketin onayına veya reddine ilişkin görüşünü Yükleniciye yazmasına müteakip 7. (yedinci) gün ilk termin dönemi başlayacaktır. Şayet numune etiket reddedilirse Yüklenicinin yeni numuneyi göndermek için geçecek süreler termin döneminden sayılacaktır. Yeni yapılacak numuneler nedeniyle ilk termin döneminin aksaması halinde ilave cezasız süre verilmeyecektir. Termin döneminin başlamasından itibaren her 30 (otuz) takvim günü bir termin dönemini ifade eder.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka-Seyitgazi/Eskişehir
b) Tarihi ve saati : 17.10.2017 - 14:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
İhale dokümanı, idarenin adresinde veya idarenin internet adresinde görülebilir ve 100,00 TL. karşılığı;
-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
Kırka – Seyitgazi / ESKİŞEHİR Tel : 0 222 681 22 00  adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 TL. doküman bedelini  Ziraat Bankası Eskişehir Porsuk  Şubesi nezdindeki TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33 iban nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks veya yazılı olarak idareye son başvuru tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek-3),
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4.  Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5.  İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.
6-Teklifler 17.10.2017 Salı günü saat 14:00 kadar Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Gelen Evrak (Muhaberat) Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Teşekkül sorumlu değildir.
7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.