İhale Arama
Hızlı erişim



İhale Bilgileri
İhale Konusu 42 KİŞİ İLE PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR.
İhale Tarihi 21.3.2017 14:30:00
İhale Kayıt No 2017 / 81997
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Hizmet
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel ŞEREF ÖZEN
Telefon 0312 294 2347
Faks 0312 294 2245
Mail serefozen@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İDARİ ŞARTNAME (163 kb)
Dosyalar 2 SÖZLEŞME TASARISI (101 kb)
Dosyalar 3 STANDART FORMLAR (74 kb)
Dosyalar 4 TEKNİK ŞARTNAME (63 kb)
İhale Metni
PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 
İhale Kayıt Numarası : 2017/81997
İşin Adı : Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ana Üretim, Yan Ve Yardımcı Tesislerin Temizlik İşleri, Manyas Gölü Pompa İstasyonunun Çalıştırılması Ve Bakımının 42 Kişi İle Yapılması Hizmet Alımı İşi
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122307184
c) Elektronik posta adresi : -
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu hizmetin    
a) Niteliği, türü ve miktarı : Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Ana Üretim, Yan Ve Yardımcı Tesislerin Temizlik İşleri, Manyas Gölü Pompa İstasyonunun Çalıştırılması Ve Bakımının 42 Kişi İle Yapılması Hizmet Alımı işi
b) Yapılacağı Yer : Bandırma Bor Ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/BALIKESİR
c) Süresi : 24 Ay
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 21.03.2017 - 14:30
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İstekliler;
4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
4.1.2.  Mevzuatı gereği,  kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5.  Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.6.  İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
4.1.7. Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),
4.1.8.  İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.9. Mali Durum Belgesini
İsteklilerce, teklif edecekleri bedelin %10’undan az olmamak üzere,  bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir, Türkiye’de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilecek banka referans mektubu sunulacaktır.
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
4.1.10. İş Deneyim Belgesini,
İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25’inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.
4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Personel çalıştırılmasına dayanan veya personelin çalışma saatlerinin tamamının sunulan iş deneyim belgesine konu hizmet alımı için kullanıldığı işler, Benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
 5- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, Tel: 0 312 294 23 47 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir.
İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedeli olan 210,00 TL’yi T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Şubesi nezdindeki 37712245-5001 nolu hesaba IBAN No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (312) 294 22 45 numaralı faksına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler. Teşekkül dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler 21/03/2017 Salı günü  Saat:14:30’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.