İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu 800 adet cila filtre bezi
İhale Tarihi 25.7.2017 11:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 323636
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Nihat ÇILGIN
Telefon 0 312 294 23 17
Faks 0312 229 21 32
Mail ncilgin@etimaden.gov.tr
Sorumlu Personel ERCAN NALBANT
Telefon
Faks
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 Sözleşme Tasarısı (96 kb)
Dosyalar 2 Teknik Resim (58 kb)
Dosyalar 3 Teknik Şartname (3,46 mb)
Dosyalar 4 Standart Formlar (60 kb)
Dosyalar 5 İdari Şartname (164 kb)
İhale Metni
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
BORİK ASİT FABRİKA BİRİMİ VE BORAKS FABRİKA BİRİMİ İHTİYACI
800 ADET CİLA FİLTRE BEZİ MAL ALIMI
 
 
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
İhale Kayıt Numarası : 2017/323636
1 - İdarenin    
a) adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
b) telefon ve faks numarası : 0 312 294 20 00 / 28 93 – 0 312 294 22 45
c) elektronik posta adresi (varsa) : -
2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : 800 adet Cilalı Filtre Bezi alımı
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:    
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati : 25.07.2017 Salı günü, saat : 11:00
 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İstekliler;
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.7.İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.8. Mali Durum Belgesini,
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.9. İş Deneyim Belgesini,
Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.10.1. Bezin raf ömrü teklifte belirtilecektir.
4.1.10.2. Teklif edilen bezin teknik özelliklerini belirten analiz sertifikası.
4.1.10.3. Bez ömrü ve garanti şartları teklifte belirtilecektir.
4.1.10.4. İşletme Müdürlüğümüzden daha önce alınmış, bezlerin uygunluğuna dair onay belgesi (İlk defa teklif verecek firmalar teknik şartnamenin 12.2/5 maddesi doğrultusunda belgeyi alabilirler).
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.  No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, Tel: 0 312 294 20 00 / 28 93 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler 25.07.2017 Salı günü, saat : 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.