İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu 9 Adet Belt Filtre Bezi Alımı
İhale Tarihi 26.2.2018 11:00:00
İhale Kayıt No 2018 / 44964
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Menduh ZEREN
Telefon 0312 294 20 00 / 2932
Faks 03122942245
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İdari Şartname (62 kb)
Dosyalar 2 Sözleşme Tasarısı (97 kb)
Dosyalar 3 Standart Formlar (61 kb)
Dosyalar 4 Teknik Şartname (1,22 mb)
İhale Metni
EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI 9 ADET BELT FİLTRE BEZİ ALIMI   ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI


 
  İhale Kayıt Numarası : 2018/44964  
  İşin Adı :  
Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı 9 adet Belt Filtre Bezi Alımı
 
  İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü  
  1 - İdarenin      
  a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010  
  b) Telefon ve faks numarası : 3122942000/2932 - 3122942245  
  c) Elektronik posta adresi :    
  ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:    
  2 - İhale konusu hizmetin      
  a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 adet Belt Filtre Bezi Alımı  
  b) Yapılacağı Yer : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA  
  c) Süresi :  
 
Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanacaktır. Teslim süresi, işe başlama tarihini müteakip 75 takvim günüdür.
 
  3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin:
     
  a) Yapılacağı yer :  
 
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA
 
  b) Tarihi ve saati : 26.02.2018 - 11:00  
 
MADDE 4. İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI
4.1. İstekliler;
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.7.İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.8. Mali Durum Belgesini, (Bu madde boş bırakılmıştır.)
4.1.9. İş Deneyim Belgesini, (Bu madde boş bırakılmıştır.)
4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, (Bu madde boş bırakılmıştır.)
4.1.10.1. İstekliler teklif ettikleri bezin teknik şartnamede belirtilen teknik özelliklerini sağladığına dair Technical Data (TDS) dokümanını teklifleriyle birlikte sunacaktır.
4.1.10.2. Bezin çalışma ömrü ile raf ömrü teklifte belirtilecektir.
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (12. Kat 1217 no’lu oda) Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA (Tel: 0 312 294 2000/2932) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN no: TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.