İhale Arama
Hızlı erişimİhale Sonucu
Kazanan Firma Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Ltd. Şti.
İhale Bedeli
74150,00 TL +KDV
İhale Bilgileri
İhale Konusu Buhar Santrali Anfar ve Cüruf Boşaltma Vana Aktüatörleri Alımı
İhale Tarihi 4.4.2017 14:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 110792
İhaleyi Yapan Birim Bandırma Bor ve Asit FB. İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR
Sorumlu Personel Gökçe Gülten YILDIRIM
Telefon 266 721 3100 - (3204)
Faks 266 721 3127
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 Sözleşme Tasarısı (1,25 mb)
Dosyalar 2 Standart Formlar (286 kb)
Dosyalar 3 Teknik Şartname (1,78 mb)
Dosyalar 4 İdari Şartname (2,25 mb)
İhale Metni
BUHAR SANTRALİ ANFAR VE CÜRUF BOŞALTMA VANA AKTÜATÖRLERİ ALIMI
 
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 
İhale Kayıt Numarası : 2017/110792
İşin Adı : Buhar Santrali Anfar ve Cüruf Boşaltma Vana Aktüatörleri Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
 
1 - İdarenin
   
a) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR 
b) Telefon ve faks numarası : Tel: 0 266 721 31 00  – 0 266 721 31 25
c) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
 
2 - İhale konusu malın
   
a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 Adet Buhar Santrali Anfar ve Cüruf Boşaltma Vana Aktüatörleri Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/BALIKESİR
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malın teslim süresi sözleşmenin imzalandığı günden itibaren 75 (Yetmişbeş) takvim günüdür.
 
3- İhalenin :
   
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR 
b) Tarihi ve saati : 04.04.2017 - 14:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.8. ISO 9001:2008 Sertifikasını,
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2, 4.1.3. ve 4.1.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
 
5. İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 50,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 60,00 TL doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR150001000048377122455529 no.lu hesaba yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, TC kimlik / vergi kimlik numarası bilgisini içeren ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
6- Teklifler 04.04.2017 Salı günü, saat 14:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Evrak Haberleşme ve Arşiv İşleri Sorumlusuna elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.