İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu Emet Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 9.000 ton sönmemiş toz kireç alımı
İhale Tarihi 21.2.2018 14:30:00
İhale Kayıt No 2018 / 41152
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Bülent YILMAZ
Telefon 03122942324
Faks 03122942279
Mail bulentyilmaz@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İdari Şartname (163 kb)
Dosyalar 2 Sözleşme Tasarısı (96 kb)
Dosyalar 3 Standart formlar (58 kb)
Dosyalar 4 Teknik şartname (6,40 mb)
İhale Metni
İhale Kayıt Numarası: 2018/41152 İdarenin Adı: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Adresi: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA Telefon ve faks numarası: 0 312 294 22 27 - 0 312 294 22 45 İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı: Emet Bor İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan 9.000 ton sönmemiş toz kireç alımı Teslim yeri/yerleri: Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Sahası Emet/KÜTAHYA Teslim tarihi/tarihleri: Sözleşmenin imzalanmasından sonra idarenin talimatını müteakip 30 (otuz) takvim günü içinde işe başlanacak olup işin süresi, işe başlama tarihini müteakip 90 (doksan) takvim günüdür. İhalenin/Yeterlik Değerlendirmesinin Yapılacağı yer: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tarihi ve saati: 21/02/2018, Saat 14:30 4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler : 4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3), 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu, 4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4), 4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır. 4.1.7.İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, 4.1.8. Mali Durum Belgesini (Bu madde boş bırakılmıştır.) 4.1.9. İş Deneyim Belgesini (Bu madde boş bırakılmıştır.) 4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, (Bu madde boş bırakılmıştır.) 4.1.10. Teklifle birlikte, Teknik Şartnamenin 6.1 maddesinde belirtilen, sönmemiş toz kireç ile ilgili teknik özellikler ve analiz sertifikası verilecektir. 4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 5- İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığında (Kat:12 No:1215 Tel: 312 294 22 27) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 210,00 TL doküman bedelini Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı/ticaret unvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi, vergi numarası, telefon/faks numaraları, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını ihale tarihi de dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzün 0312 294 22 45 numaralı faksına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. 6- Teklifler, 21/02/2018, Saat 14:30’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.