İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu Emet Katı Atık Atma Ünitesi Yapım İşi
İhale Tarihi 22.3.2017 10:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 36241
İhaleyi Yapan Birim Tesis - Mühendislik Hiz. Dai. Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Yapım
İhale Usulü Diğer
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Harun AVBAZ
Telefon 03122948009
Faks 312 294 2103
Mail havbaz@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 2017 36241 idari sartname (374 kb)
Dosyalar 2 2017 36241 sozlesme tasarisi (321 kb)
Dosyalar 3 TEKNİK ŞARTNAME (176 kb)
Dosyalar 4 Ek 2 Mim Müh Hiz Gen Sartnamesi ve Ekleri (647 kb)
Dosyalar 5 Ek 3 İnşaat İşleri Teknik Şartnamesi ve Ekleri (3,04 mb)
Dosyalar 6 Ek 4 Mekanik İşler Teknik Şartnamesi ve Ekleri (375 kb)
Dosyalar 7 Ek 5 Elektrik ve Otomasyon İşleri (1,46 mb)
İhale Metni

KATI ATIK ATMA ÜNİTESİ YAPTIRILACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 
Emet Katı Atık Atma Ünitesi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası                                        : 2017/36241

 
1­İdarenin

a)Adresi                                                            : AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CAD. AFRA SOKAK NO:1/A 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

 1. Telefon ve faks numarası                               : 3122942000 ­ 3122942279
 2. Elektronik Posta Adresi                                 : temu@etimaden.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ adresi
 
2­İhale konusu yapım işinin
 
 1. Niteliği, türü ve miktarı                                  : 1 Adet 60 ton/saat (%100 katı bazda) kapasiteli Katı Atık Atma Ünitesi ve yardımcı tesisleri.

Ayrıntılı  bilgiye  EKAP’ta   yer  alan  ihale  dokümanı  içinde  bulunan  idari  şartnameden ulaşılabilir.

 1. Yapılacağı yer                                                  : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Emet/Kütahya
 2. İşe başlama tarihi                                           : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi                                                         : Yer tesliminden itibaren 600 (altı yüz) takvim günüdür takvim günüdür.
 
3­ İhalenin
 

a)Yapılacağı yer                                                 : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No 1/A 06010   Etlik/Keçiören/ANKARA

 1. Tarihi ve saati                                                   : 22.03.2017 ­ 10:00
 

4.Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
  1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
   1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
   2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
  2. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.
  3. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
  4. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
2.500.000 TRY (Türk Lirası) az olmamak  üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
 1. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri: İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri?
 1. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
 2. İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde?
 1. Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
 2. Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
 3. Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.2.3.İş hacmini gösteren belgeler:

 
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması yeterlidir?
 1. Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
 2. Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun 7.500.000 TRY (Türk Lirası) , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 5.000.000 TRY (Türk Lirası) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
 
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakımından iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik şartının sağlanamaması halinde ise, iki önceki yıl, ihalenin yapıldığı yıldan bir önceki yıl olarak kabul edilmek üzere son altı yıla kadarki gelir tabloları sunulabilir ve bu durumda gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 1. İş deneyim belgeleri:
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 20.000.000 TRY (Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:

Bu ihale kapsamında kalite yönetim sistem belgesi istenmektedir.
 
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) Alt Yapı İşleri, XVI. GRUP: Endüstriyel Tesis İnşaatları
 1. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makine Mühendisliği
 1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

Bu İhalede katı atık atma tesisinin kurulu güç üzerinden hesaplanan elektrik enerjisi tüketim miktarı fiyat dışı unsur olarak kullanılacaktır. İsteklinin teklifinde vereceği katı atık atma tesisine ait her bir elektrik motor gücü üzerinden hesaplanacak toplam gücün, birim enerji fiyatıyla

(0,44 TL/kWh) çarpılması ile hesaplanacak enerji tüketim maliyeti, 10 yıllık süre için hesaplanarak teklif fiyatına eklenecek ve bu şekilde değerlendirmeye esas teklif fiyatı hesaplanacaktır. Değerlendirmeye esas teklif fiyatları arasından en düşük olanı, ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak kabul edilecektir.
 
DETF = TF + (10x330x24)xETM
 
DETF = Değerlendirmeye esas teklif fiyatı (TL) TF = Teklif Fiyatı (TL)
10= 10 (yıl)
330= 330 (gün/yıl)
24= 24 (saat/gün)

ETM = Enerji tüketim maliyeti (TL/saat) ETM = TGxBEF
TG = Toplam Güç (kW)
BEF = Birim Enerji Fiyatı (0,44 TL/kWh)
 
 1. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
 1. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
  1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A 06010 Etlik/Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir.
  2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e­imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
 1. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No 1/A 06010 Etlik/Kiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 1. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
 1. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
 1. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

12.Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

21.12.2016 tarih, 29925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilan metnine istinaden Kurumumuzca ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı, “1,00” olarak belirlenmiştir.