İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu İhtiyaç Dışı 3 Adet Taşıt Satışı
İhale Tarihi 23.5.2017 14:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 001
İhaleyi Yapan Birim Emet Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 230
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EMET/KÜTAHYA
Sorumlu Personel Mustafa Yasin COŞKUN
Telefon 0 274 461 3400
Faks 0 274 461 3403
Mail mycoskun@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 Taşıt Satış Şartnamesi (63 kb)
Dosyalar 2 Araç Satış Şartname Ekleri (58 kb)
İhale Metni
İL A N
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN
İHTİYAÇ DIŞI 3 ADET TAŞIT
 SATILACAKTIR
 
 
1- İhalenin Konusu;
Emet Bor İşletme Müdürlüğüne ait  3 adet ihtiyaç dışı taşıt (3 adet binek otomobil) mevcut haliyle  muhammen bedelleri üzerinden  Kapalı Zarf  Açık İhale Usulü ve açık artırma  yolu açık olacak şekilde  satılacaktır.
2-İhalenin yapılacağı yer, iletişim ve ihale tarihi
a) Adı: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü
b) Adresi: Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700 Emet/KÜTAHYA
c)Telefon Numarası : 0 274 461 34 00
d) Faks Numarası     : 0 274 461 34 03
e) Elektronik Posta Adresi  : emet-ticaret@etimaden.gov.tr
f) İlgili kişinin adı/soyadı/ unvanı/ elektronik posta adresi                                Mustafa Yasin COŞKUN– Satınalma İşlemleri Sorumlusu
0 274 461 34 00/6171  / mycoskun@etimaden.gov.tr
g) Son teklif verme tarihi/saati  : 23/05/2017  – 14.00  Salı
3- İhaleye Katılabilme Şartları:
İstekliler;
3.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,
3.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,
3.3. Teklif Sahibinin,
  1. Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesini,
  2. Tüzel kişi olması halinde; tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
          3.4. Tüzel Kişiliğin idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odası’ndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgesini,
3.5. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,
3.6. Taşıt Görme Belgesini,
3.7. Satış ihalesi yapılacak araca ait teklif edilen fiyatın en az % 10’u oranında; teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya ihale tarihinden itibaren en az 120 gün geçerlilik süreli banka teminat mektubunu, (nakit olarak sunulacak ise Emet Bor İşletme Müdürlüğü veznesine veya İdarenin şartnamede belirtilen banka hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini),
3.8. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesini,
3.9. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfasının kaşelenmiş ve imzalanmış İdari Şartnamesini, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
Teklif zarfının üzerine; İsteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğuna dair “İhtiyaç Dışı 3 Adet Taşıt Satışı”  yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.
3.10.  İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
3.11. Teklif sahibi istekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
4- Şartnamelerin Temin Yeri;
Taşıt satışına ait şartname ve ekleri aşağıdaki adreslerden ücretsiz olarak temin edilebilir.
4.1. Emet Bor İşletme Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi 43700 Emet/KÜTAHYA
4.2. İhale dokümanının görülebileceği ve temin edileceği internet adresi  www.etimaden.gov.tr 
5- Diğer ;
5.1. Taşıtların ikisine veya birine adet bazında teklif verilmesi mümkün olup, bu durumda teklifte bulunulan taşıtların muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.2. Emet Bor İşletme Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp taşıtların satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.
6- Taşıtlara Ait Bilgiler;
Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne Ait Satılacak Taşıtların Listesi; 
Sıra No Kurum No Cinsi Markası Modeli Muhammen Bedeli (TL) Bulunduğu Yer
1 B-3289 Otomobil Opel Vectra 1.6 GL/AC 1999 17.000,00  
Emet Bor İşletme Müdürlüğü
2 B-3253 Otomobil Opel Vectra 2.0 GLS 1997 12.000,00  
Emet Bor İşletme Müdürlüğü
3 B-3251 Otomobil Opel Vectra 2.0 GLS 1997 10.000,00 Emet Bor İşletme Müdürlüğü