İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu KALSİNE KOLEMANİT TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
İhale Tarihi 30.5.2017 10:30:00
İhale Kayıt No 2016 / 418260
İhaleyi Yapan Birim Tesis - Mühendislik Hiz. Dai. Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Yapım
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel İBRAHİM SÜHA SAĞLAM
Telefon 03122942305
Faks 03122942279
Mail ssaglam@etimaden.gov.tr
Sorumlu Personel SERDAR KARAKILÇIK
Telefon 03122942856
Faks 3122942279
Mail skarakilcik@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 ihale dokumani 2016 418260 (14,73 mb)
İhale Metni
KALSİNE KOLEMANİT TESİSİ YAPTIRILACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİS MÜHENDİSLİK
HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Bigadiç Kalsine Kolemanit Tesisi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 21 inci
maddesinin e bendine göre pazarlık usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası : 2016/418260
1-İdarenin
a) Adresi : AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CAD.
AFRA SOKAK NO:1/A 06010 ETLİK
KEÇİÖREN/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122942279
c) Elektronik Posta Adresi : temu@etimaden.gov.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 adet Hammadde Binası, 1 adet Kalsinasyon Tesisi, 1 Adet
Kalsine ürün torbalama ve stok ünitesi, pnömatik taşıma
sistemi, LNG depolama sistemleri, katı atık sahası, üniteler
arası aktarma makinaları ile idari ve yardımcı binalardan
oluşmaktadır.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Bigadiç Bor İşletme
Müdürlüğü, Bigadiç/Balıkesir
c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 900 (dokuz yüz) takvim günüdür
takvim günüdür.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil
Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No 1/A 06010
Etlik/Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 30.05.2017 - 10:30
4. Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile
tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu
bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü
göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin
noter tasdikli imza sirküleri,
Sayfa 1 / 4
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/VatandasIlanGoruntuleme.aspx?searchId=933034... 04.05.2017
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen başvuru mektubu.
4.1.4İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt
yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı
düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.
4.1.5 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin
yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya
da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve
düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren,
standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:
4.000.000 TRY (Türk Lirası) az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya
gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans
mektubu,
Bu kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu
sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer
belgeleri:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri;
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu
bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu
kriterlerin sağlandığını göstermek üzere serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir veya serbest
muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar.
Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik
kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır.
Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son üç yıla kadar olan yılların
belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması
üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait, aşağıda belirtilen belgelerden birini sunması
yeterlidir;
a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden yapım işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım
işlerinin parasal tutarını gösteren faturalar.
İsteklinin cirosunun 17.000.000 TRY (Türk Lirası) , taahhüt altında devam eden yapım işlerinin
gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen yapım işlerinin parasal tutarının ise 10.000.000 TRY
(Türk Lirası) az olmaması gereklidir.Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere
ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıl için sağlayamayanlar, ihalenin yapıldığı yıldan
önceki yıldan başlamak üzere birbirini takip eden son altı yıla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu
takdirde, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin
sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:
Sayfa 2 / 4
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/VatandasIlanGoruntuleme.aspx?searchId=933034... 04.05.2017
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve 35.000.000 TRY
(Türk Lirası) tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini
gösteren belgeler.
4.3.2 Kalite ve Çevre Yönetim Sistem Belgeleri:
Kalite Yönetim Sistem Belgesi
Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen
belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma
Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme
kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası
Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon
kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca
düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir
yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit
yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan
belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan
belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu
belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak
mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
(A) Alt Yapı İşleri, XVI. GRUP: Endüstriyel Tesis İnşaatları
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
Makina Mühendisliği
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 400 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden
İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A 06010
Etlik/Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza
kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Başvurular, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah.
Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No 1/A 06010 Etlik/Keçiören/ANKARA adresine elden teslim
edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine
ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin
tamamı için teklif verilecektir.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 90
(doksan) takvim günüdür.
Sayfa 3 / 4
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/VatandasIlanGoruntuleme.aspx?searchId=933034... 04.05.2017
11. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
12. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama
istenecektir.
21.12.2016 tarih, 29925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilan metnine istinaden Kurumumuzca
ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği’ne göre (A) Alt yapı işleri
grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı
düşük sınır değer hesabında kullanılan “N” katsayısı, “1,00” olarak belirlenmiştir.
Sayfa 4 / 4
https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/Ortak/VatandasIlanGoruntuleme.aspx?searchId=933034... 04.05.2017