İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Fabrikalardaki Kontrol Sistemlerinin 2018 Yılına Ait Periyodik Bakım Hizmeti
İhale Tarihi 26.2.2018 11:00:00
İhale Kayıt No 2018 / 50349
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel SERKAN KIBIR
Telefon 0312 294 2217
Faks
Mail skibir@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İdari şartname (156 kb)
Dosyalar 2 Sözleşme tasarısı (100 kb)
Dosyalar 3 Standart formlar (57 kb)
Dosyalar 4 Teknik şartname (6,28 mb)
İhale Metni
KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ BÜNYESİNDE BULUNAN FABRİKALARDAKİ KONTROL SİSTEMLERİNİN 2018 YILINA AİT PERİYODİK BAKIM
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 
İhale Kayıt Numarası : 2018/50349
İşin Adı : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Fabrikalardaki Kontrol Sistemlerinin 2018 Yılına Ait Periyodik Bakım
İhale Türü - Usulü : Hizmet Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010
b) Telefon ve faks numarası : 3122942217 - 3122942245
c) Elektronik posta adresi : etimaden@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu hizmetin    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Bünyesinde Bulunan Fabrikalardaki Kontrol Sistemlerinin 2018 Yılına Ait Periyodik Bakım
b) Yapılacağı Yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Seyitgazi-ESKİŞEHİR/Değirmenözü Tesisleri İhsaniye Köyü-Kütahya
c) Süresi : Sözleşmenin imzalanması müteakip başlayacak olup, 31.12.2018 tarihinde sona erecektir.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi-Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 26.02.2018 - 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İstekliler;
        
4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek-3),     
  
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
 
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
 
4.1.6. Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),
 
4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 
4.1.8. Mali Durum Belgesini,
Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.9. İş Deneyim Belgesini,
İstekliler, son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. İş deneyim belgesiyle ilgili diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde” olduğu gibidir.
 
4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler; Kontrol Sistemi (PLC, DCS, SCADA) kurulum, bakım ve onarım hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 
4.1.10 İstekliler, kendi bünyesinde çalışan en az 2 yıl deneyimli 2 adet anahtar personel listesini ve bunların sahip olduğu DCS sertifikalarını teklifinde sunacaktır.
 
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 
4.2.1 İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. 
5- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, Tel: 0 312 294 2217 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler 110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN No:TR080001001745377122455001) nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler 26/02/2018 Pazartesi günü, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Teşekkülümüz bu ihalede, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.