İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Olan Muhtelif Cins Ve Miktarlarda Patlayıcı Madde Satın Alımı İşi
İhale Tarihi 29.5.2017 14:30:00
İhale Kayıt No 2017 / 216882
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel İBRAHİM SEĞMEN
Telefon 312 294 24 62
Faks
Mail
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İDARİ ŞARTNAME PATLAYICI (160 kb)
Dosyalar 2 SÖZLEŞME TASARISI PATLAYICI (96 kb)
Dosyalar 3 TEKNİK ŞARTNAME (444 kb)
Dosyalar 4 STANDART FORMLAR PATLAYICI (75 kb)
İhale Metni
PATLAYICI MADDE SATIN ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2017/216882
İşin Adı : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Olan Muhtelif Cins Ve Miktarlarda Patlayıcı Madde Satın Alımı İşine
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122307184
c) Elektronik posta adresi : -
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu malın    
a) Niteliği, türü ve miktarı : 4.000 Kg Kapsüle Duyarlı Patlayıcı Madde (Dinamit), 160.000 Kg. Anfo (Yemlemeye Duyarlı Patlayıcı Madde), 60.000 Kg. Emülsiyon Patlayıcı (Suya dayanıklı, Yemlemeye Duyarlı Patlayıcı Madde), 3.100 adet Elektriksiz Kapsül, 1.850 adet Delik İçi Kapsüllü Elektriksiz Kapsül, 250 adet Yüzey (Ara) Bağlantı Kapsülü, 400 adet Elektrikli Taviksiz Kapsül
b) Teslim [yeri / yerleri] : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 20 ton kapasiteli patlayıcı madde deposu Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, yüklenici firmaya yapılacak tebligatın ardından 7 (yedi) iş günü içerisinde işe başlanacaktır. Malın teslim süresi, işe başlama tarihinden itibaren 12 (on iki) ay / 365 (üç yüz altmış beş) gündür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1 Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 29.05.2017 - 14:30
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İstekliler;
4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4.  Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5.  İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.7. İstekliler, teklif edecekleri patlayıcı maddelerin markasını ve ismini mutlaka belirteceklerdir. Teklif ekinde, teklif edilen ürünlerle ilgili teknik özellikleri içeren kataloglar mutlaka verilecektir.
4.1.8. ISO 9001:2008 (Kalite Yönetim Sistemi), ISO  14001:2004 (Çevre Yönetim Sistemi) ve  OHSAS 18001:2007 (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) kalite belgeleri sunulacaktır.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
 5- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.No:1/A Etlik -Keçiören/ANKARA, Tel: 0 312 294 23 47 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir.
İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedeli olan 110,00 TL’yi T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Şubesi nezdindeki 37712245-5001 nolu hesaba IBAN No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (312) 294 22 45 numaralı faksına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler. Teşekkül dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler 29/05/2017 Pazartesi günü  Saat:14:30’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.