İhale Arama
Hızlı erişimİhale Sonucu
Kazanan Firma KISMİ SÖZLEŞME DERBY KONVEYÖR, BANTSAN TAŞIMA BANTLARI, KALE KAYIŞLARI FİRMALARI
İhale Bedeli
426653,00 TL +KDV DERBY 1. VE 2. KISIM
66206,00 TL +KDV BANTSAN 3. KISIM
50670,00 TL +KDV KALE KAYIŞLARI 4. KISIM
İhale Bilgileri
İhale Konusu Konveyör Bant alımı
İhale Tarihi 23.5.2017 11:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 202205
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel Necla KİŞİ
Telefon 312-294 2000
Faks
Mail nkisi@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 bant+idari+şartname (167 kb)
Dosyalar 2 Teknik+Şartname+Konveyör+Bant+(1) (1,26 mb)
Dosyalar 3 Kopya Sınıflandırma+Tablosu (22 kb)
Dosyalar 4 bant+sözleşme (96 kb)
Dosyalar 5 konveyör+bant+standart+form (95 kb)
Dosyalar 6 Zeyilname.docx (639 kb)
İhale Metni
 
KONVEYÖR BANT SATIN ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2017/202205
İşin Adı : Konveyör Bant Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin    
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000/2989 2942245
c) Elektronik posta adresi :  
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu malın    
a) Niteliği, türü ve miktarı : - 6484 metre açık konveyör bant, - 5.9 metre 2 adet sonsuz bant, - 3000 metre bant yan silgisi,
b) Teslim [yeri / yerleri] : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Malzeme Ambarı Kırka/ESKİŞEHİR
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (altmış) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
   
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 23.05.2017 - 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubu,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde istekli ortak girişim beyannamesini,
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.7. Firmalar teklifleri ile birlikte ürün bantları (***) için imal etmeyi düşündükleri banta ait minimum 20x20 cm ebatlarında numune vereceklerdir
4.1.8. Firmalar TS EN ISO 14890 standardına uygun olarak bu şartnamede belirtilen tip
bantları imal edebildiğine dair akredite olmuş bir kuruluştan aldıkları belge ve/veya
bilgileri teklifle birlikte vereceklerdir.
4.2. İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
Teklifleri ile birlikte sunacaklardır.
5- Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler doküman satış bedeli olan 110,00 Türk Lirasını, Türkiye Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR080001001745377122455001 IBAN nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği  ihale doküman talep başvurularını Genel Müdürlüğümüzün 0312 294 22 45 nolu faksına veya posta yoluyla göndermek suretiyle satınalabilirler.
6- Teklifler 23.05.2017 Salı günü, saat 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.