İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1ADET BORİK ASİT ANA ÇÖZELTİSİ PİLOT ARITMA ÜNİTESİ ALIMI
İhale Tarihi 27.3.2017 11:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 102511
İhaleyi Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık İhale
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA
Sorumlu Personel GÖKÇEN AKIN ÖZMEN
Telefon 03122942931
Faks 03122942245
Mail gokcenakin@etimaden.gov.tr
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 İdari Şartname (169 kb)
Dosyalar 2 Sözleşme Tasarısı (102 kb)
Dosyalar 3 standart form (60 kb)
Dosyalar 4 Teknokent Yerleşim (3 boyutlu görsel) (866 kb)
Dosyalar 5 Teknokent Yerleşim Belirtme (92 kb)
Dosyalar 6 Teknokent Yerleşim Genel Yerleşim Planı (568 kb)
Dosyalar 7 TEKNİK ŞARTNAME (349 kb)
Dosyalar 8 Zeyilname Tutanağı (17 kb)
Dosyalar 9 Revize Teknik Şartname (1,37 mb)
Dosyalar 10 Revize İdari Şartname (169 kb)
İhale Metni
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNOLOJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1 ADET BORİK ASİT ANA ÇÖZELTİSİ PİLOT ARITMA ÜNİTESİ TEMİNİ

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
 
İhale Kayıt Numarası : 2017/102511
1 - İdarenin    
a) adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 No:1/A Etlik K.Ören/ANKARA
b) telefon ve faks numarası : 3122942000/2931 - 3122942245
c) elektronik posta adresi (varsa) : gokcenakin@etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı :  
1 Adet Borik Asit Ana Çözeltisi Pilot Arıtma Ünitesi
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:    
a) Yapılacağı yer : ANKARA
b) Tarihi ve saati : 27/03/2017 - 11:00
 
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4.1. İstekliler;
 
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),
 
4.1.2. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesini;
 
a) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
 
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi,
 
4.1.3. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
 
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
 
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
 
4.1.4. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
 
4.1.5. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
 
4.1.6. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
 
4.1.7. Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),
 
4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
 
4.1.9. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.
 
4.1.10. İş Deneyim Belgesini,
 
İstekliler, teklif edilen bedelin % 10’undan az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.
 
4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,
 
İhale konusu alım veya alımın bölümleriyle nitelik ve büyüklük bakımından benzer özellik gösteren, aynı veya benzer üretim usul ve tekniğiyle üretilen, teçhizat, ekipman, mali güç ve uzmanlık ile personel ve organizasyon gerekleri bakımından benzer özellik taşıyan min. 5 m3/saat kapasiteli en az 5 adet Demineralize Su arıtma Sistemi, veya min. 1.5 m3/saat kapasiteli 5 adet asit çözeltisi içerisindeki emprütelerin (anyon, katyon, organik) uzaklaştırılmasına yönelik olarak yaptığı asit iyileştirme sistemi işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
 
4.1.11.
 
- Teklif edilen sistemin prensip akım şeması ve enstrümantasyon diyagramı ile birlikte detaylı proses tarifi teklifte belirtilecektir.
 
- Teklif edilen sistemi oluşturan temel ekipman ve cihazların marka, menşei, malzeme, ağırlık, boyut, toplam yükseklik ve diğer fiziksel özelliklerini teklifle birlikte verilecektir.
 
- Ekipmanların prensip olarak genel yerleşimi, ihtiyaç duyulun alan ve yükseklik bilgileri teklifle birlikte verilecektir.
 
-İş planını (ekipman temini, montaj, devreye alma vb.) teklifle birlikte belirtilecektir.
 
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
 
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 ve 4.1.3. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır
 
5. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
5.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.2, 4.3. ve 4.4. maddelerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.8. maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
6- İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı 12. Kat 1203 nolu oda Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik Keçiören/ANKARA , Tel: 0 312 294 20 00 adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 Türk Lirası doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR080001001745377122455001 IBAN nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
 
7- Teklifler 27.03.2017 Pazartesi günü, saat 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
 
8- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.