İhale Arama
Hızlı erişimİhale Bilgileri
İhale Konusu Toplam 741 Kalemden Oluşan Deklase Malzemenin Mevcut Haliyle Satışı
İhale Tarihi 29.5.2017 14:00:00
İhale Kayıt No 2017 / 001
İhaleyi Yapan Birim Kırka Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 230
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Diğer
İhale Durumu Aktif İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka Seyitgazi/Eskişehir
İhale Dokümanları
Dosyalar 1 741 Kalem Dekl. Malz. Şartname Eklerive Sözleşme (96 kb)
Dosyalar 2 741 Kalem Dekl. Malz. Satış Şartnamesi (50 kb)
İhale Metni
İLAN
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
TOPLAM 741 KALEMDEN OLUŞAN DEKLASE MALZEMELERİ  SATILACAKTIR
1 - İhalenin Konusu
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı ESKİŞEHİR İli, Seyitgazi ilçesinde yerleşik Kırka Bor İşletme Müdürlüğünde bulunan toplam 741 kalemden oluşan Deklase Malzeme mevcut haliyle muhammen bedelleri üzerinden Kapalı Zarf ve Açık Arttırma usulü ile satılacaktır.
2 – Deklase Malzemelere  Ait Bilgiler
Kırka Bor İşletme Müdürlüğüne ait satılacak deklase malzemelerin ayrıntılı listesi web sitemiz www.etimaden.gov.tr adresinden görülebilir.
3 – İhalenin Yapılacağı Yer, İhale Tarihi ve İletişim Bilgileri
  a) Adı: Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
  b) Adresi: Sarıkaya Mevkii 26970 Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR
  c) İlgili kişinin adı/soyadı/unvanı:                        Ersel GİRGİN-Satınalma ve Malzeme Yönetimi Birim Sorumlusu
  d)Telefon Numarası                     : 0222 681 22 00-5100
  e) Faks Numarası                         : 0222 681 22 02
  f) Elektronik Posta Adresi            : kirkatic@etimaden.gov.tr
  g) Son teklif verme tarihi/saati
    (İhale tarihi/saati)                
29.05.2017 Pazartesi     Saat :14.00
h)  Teklifin teslim edileceği yer  :  Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Muhaberat(Gelen Evrak) Servisi
     
4 – İhaleye Katılabilme Şartları
4.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan (Ek-1) örneğe uygun olarak hazırlanacak teklif mektubunu,
4.2. Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon, faks ve elektronik posta adresini gösteren belgeyi,
4.3. Teklif Sahibinin,
  1. Gerçek kişi olması halinde,  noter tasdikli imza beyannamesini,
  2. Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
4.4. İstekli adına vekâleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesini,
4.5. Deklase Malzeme Görme Belgesini (Ek-2),
4.6. Satış ihalesi yapılacak malzemeler için teklif edilen fiyatın % 10 ‘u oranındaki ihale tarihinden itibaren en az 180 günlük süreli banka teminat mektubunu (Ek-3) veya nakit olarak sunulacak ise Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Muhasebe Birimi Veznesine veya  İdareye ait TC Ziraat Bankası Eskişehir Porsuk Şubesi nezdindeki TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33 İBAN numaralı hesabına yatırıldığına dair alındı belgesini,
4.7. İsteklinin ortak girişim olması halinde ortak girişim (Ek-4) beyannamesini,
4.8. İsteklinin bütün sayfalarını imzaladığı son sayfası kaşelenmiş ve imzalanmış Deklase Malzeme Satış Şartnamesini,
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır. Teklif zarfının üzerine; “741 KALEM DEKLASE MALZEMENİN SATIŞI ve ihaleyi yapan İdarenin açık adresi “ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ Kırka Seyitgazi/ESKİŞEHİR” ibaresi yazılarak zarfın yapıştırılan yerleri istekli tarafından imzalanıp kaşelenecektir.
4.9. İstekliler, ilanda belirtilen ihale saatine kadar komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla, şartnameye uygun olarak düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü bir mektupla da gönderebilirler.
4.10. Teklif sahibi İstekli, komisyonda hazır bulunmadığı takdirde posta ile gönderilen teklif son ve kesin teklif olarak kabul edilir.
5 – Şartnamenin Temin Yeri
a) İdarece onaylı şartname ve ekleri, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü 26970 Kırka/ Seyitgazi/ESKİŞEHİR adresinden KDV dahil 200,00 TL bedel karşılığında temin edilebilir.
b) İhale dokümanı ayrıca www.etimaden.gov.tr internet adresinden görülebilir. Fakat ihaleye katılım için idarece onaylı şartnamenin KDVdahil 200,00 TL bedel karşılığında yukarıdaki adresten alınması zorunludur.  
6 – Diğer
6.1. Toplam 741 kalemden oluşan Deklase Malzemenin tamamı için teklif verilecektir.  Muhammen bedelinin altındaki teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
6.2. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp malzemelerin satışını yapıp yapmamakta, dilediğine satmakta, ihaleyi hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. İhalenin yapılmaması veya yapıldıktan sonra vazgeçilmesi nedeniyle teklif sahipleri masraf, kar mahrumiyeti ve bunun gibi hangi adla olursa olsun bir hak ve tazminat talep edemezler.