Refrakter Tuğla ve Harç Malzemeleri Alımı

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan Firma Katsimtaş İzolasyon Metalurji ve İnş. San. Dış Tic. Ltd. Şti./İSTANBUL
İhale Bedeli 1747948,70 $ +KDV /
İhale Bilgileri
İlan Konusu Refrakter Tuğla ve Harç Malzemeleri Alımı
İhale Tarihi 2018-01-16 11:00:00
İlan No 2017 / 639785
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Kapalı
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ANKARA

Sorumlu Personel Tahsin YAZICI
Telefon (312) 294 2189
Faks +90 (312) 229 21 32
Eposta tyazici@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni
REFRAKTER TUĞLA VE HARÇ MALZEMELERİ SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası : 2017/639785
İşin Adı : Refrakter Tuğla Ve Harç Malzemeleri Alımı
İhale Türü – Usulü : Mal Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Telefon ve faks numarası : 0 (312) 294 22 21 – 294 21 89, 294 22 45
c) Elektronik posta adresi :
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 – İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 45 kalem refrakter tuğla ve harç malzemeleri alımı (Yurtiçi veya yurtdışından temin edilecektir)
b) Teslim [yeri / yerleri] : Yurtiçi Tekliflerde: Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı Bandırma/BALIKESİR
Yurtdışı Tekliflerde: DAP (Delivery At Place) Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/BALIKESİR
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip tüm refrakter tuğla ve harç malzemeleri için 120 (yüzyirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 16.01.2018 – 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Teslim Yeri:
Yurtiçi Tekliflerde: Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı Bandırma/BALIKESİR
Yurtdışı Tekliflerde: DAP (Delivery At Place) Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme   Müdürlüğü Bandırma/BALIKESİR
5- Yurtdışı İhaleye Katılabilme Şartları: (Detay bilgi için İngilizce İdari Şartnameye bakınız)
6- Yurtiçi İhaleye Katılabilme Şartları:
6.1. İstekliler; 
6.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),
6.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
6.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
6.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
6.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
6.1.6. Tüzel kişi tarafindan iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge (Ek-5),
6.1.7.İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
6.1.8. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.
6.1.9. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.
6.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,  Bu madde boş bırakılmıştır.
6.1.10. Teknik şartnamenin 3.8., 3.9. ve 3.10. maddelerinde istenilen bilgileri
6.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde; 
6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1.2. maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. 
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
7- Geçici Teminat: Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamelerimize bakınız).
a) Yurtiçi İstekliler: TL cinsinden nakit olarak veya Banka Teminat Mektubu,
b) Yurtdışı İstekliler: Teklif edilen para cinsinden (ABD Doları veya EUR) nakit olarak ya da Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır. (Detay bilgi için yurtdışı İdari Şartnameye bakınız)
8- a) İhale Dokümanı Görülebilecek Yerler:
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, 1215 ve 1205 no’lu oda
Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A
06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Tel: 0 312 294 22 21 ve 294 21 89 – Faks: 0 312 294 22 45
• www.etimaden.gov.tr

b) İhale Doküman Bedeli: 55,-USD veya 47,-EURO veya 200,-TL. (Posta veya kargo yolu ile 210 TL)
c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları:
Yurtiçi İstekliler ve Yurtdışı İstekli Temsilcileri için;
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı

Yurtdışı İstekliler için;
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN: TR 780001001745377122455002)  USD hesabı
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı
9- İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
10-Yurtiçi, yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 8. maddede kendileri için verilen hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı maddedeki dokümanı görülebilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin edebileceklerdir.
11-Teklifler 16.01.2018 Salı günü, saat: 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Teklifler ilgili komisyon huzurunda teklif verme son günü, 11:00’da Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda açılacaktır. İstekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcileri teklif açma sırasında hazır bulunabilirler (Detay bilgi için İdari Şartnamelerimize bakınız.)
12- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden