Şoförüyle Birlikte 13 Adet Damperli Kamyon Kiralama

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan Firma
İhale Bedeli
İhale Bilgileri
İlan Konusu Şoförüyle Birlikte 13 Adet Damperli Kamyon Kiralama
İhale Tarihi 2018-06-04 14:00:00
İlan No 2018 / 255917
İhale Yapan Birim Kırka Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Hizmet
İhale Usulü Kapalı
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres

Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka Seyitgazi/ESKİŞEHİR

İhale Dökümanları
Dosya 1 Şartname
İhale Metni

ŞOFÖRÜYLE BİRLİKTE 13 ADET DAMPERLİ KAMYON KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KIRKA BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2018/255917
İşin Adı : Şoförüyle Birlikte 13 Adet Damperli Kamyon Kiralama
İhale Türü – Usulü : Hizmet Alımı – Açık İhale Usulü
1 – İdarenin
a) Adresi : SARIKAYA MEVKII 26970 KIRKA SEYİTGAZİ/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası : 2226812200 – 2226812202
c) Elektronik posta adresi : kirkatic@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 – İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : Şoförüyle Birlikte 13 Adet Damperli Kamyon Kiralama Hizmete Alımı İşi
b) Yapılacağı Yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
c) Süresi : Yüklenici 12/06/2018 tarihi saat 00:00’da işe başlayacaktır. İşin süresi 23 (yirmi üç) gündür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Kırka-Seyitgazi/Eskişehir
b) Tarihi ve saati : 04.06.2018 – 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
İhale dokümanı, idarenin adresinde veya idarenin internet adresinde görülebilir ve 100,00 TL. karşılığı;
-Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kırka Bor İşletme Müdürlüğü
Kırka – Seyitgazi / ESKİŞEHİR Tel : 0 222 681 22 00  adresinden satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110,00 TL. doküman bedelini  Ziraat Bankası Eskişehir Porsuk  Şubesi nezdindeki TR34 0001 0012 4037 7122 4555 33 iban nolu hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks veya yazılı olarak idareye son başvuru tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.4.1.1.  Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek-3),
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4.  Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5.  İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),
4.1.6. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi, teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5.İhale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmadığından, İdare ihaleyi yapıp yapmamakta, ihale konusu işi kısmen veya tamamen verip vermemekte serbesttir.
6-Teklifler 04.06.2018 Pazartesi günü saat 14:00 kadar Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Gelen Evrak (Muhaberat) Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen yere ihale saatine kadar ulaşması şarttır. Postada meydana gelecek gecikmelerden Teşekkül sorumlu değildir.
7-Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim günü olmalıdır.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden