900 TON ANYONİK FLOKULANT SATIN ALINACAKTIR

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu 900 TON ANYONİK FLOKULANT SATIN ALINACAKTIR
İhale Tarihi 2018-07-02 11:00:00
İlan No 2018 / 274538
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi + Yurtdışı 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Diğer
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

Sorumlu Personel Tahsin YAZICI
Telefon (312) 294 2189
Faks +90 (312) 229 21 32
Eposta tyazici@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

900 TON ANYONİK FLOKULANT SATIN ALINACAKTIR

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

(SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI)

 

İhale Kayıt Numarası : 2018/274538
1 – İdarenin
a) adresi : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A   Etlik-Keçiören/ANKARA
b) telefon ve faks numarası : 0 (312) 294 2315, 294 21 89 – 0 (312) 294 22 45
c) elektronik posta adresi (varsa) :  

nsaygi@etimaden.gov.trtyazici@etimaden.gov.tr

2 – İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı : 900 Ton Anyonik Flokulant Alımı İşi

(Yurtiçi veya yurtdışından temin edilecektir)

3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah.

Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A

Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 02.07.2018  Pazartesi  günü, saat: 11:00

 

4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak  kriterler:
4.1. Teslim Yeri:

Yurtiçi Tekliflerde: Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Malzeme Ambarına teslim edilecektir.

Yurtdışı Tekliflerde: Teslimat CPT/CFR İSTANBUL’dur.

5- Yurtdışı  İhaleye Katılabilme Şartları: (Detay bilgi için İdari Şartnameye bakınız).

6- Yurtiçi  İhaleye Katılabilme Şartları:

6.1. İstekliler;

 

6.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

 

6.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

6.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

6.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

 

6.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

 

6.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

6.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

 

6.1.8. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

 

6.1.9. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

 

6.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.

 

6.1.10.1. Teklifle birlikte flokulant ile ilgili teknik özellikleri ve uygulamasını gösterir broşür veya yazı verilecektir.

 

6.1.10.2. Teklif veren firmalar teklifleriyle birlikte İşletmemizde denenmek üzere yaklaşık 100 gramlık numune verecekler, numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin teknik şartnameye uygunluğunu belirteceklerdir. Numune vermeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

 

6.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

 

6.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 6.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

7- Geçici Teminat: Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamelerimize bakınız).
a) Yurtiçi İstekliler: TL cinsinden nakit olarak veya Banka Teminat Mektubu,
b) Yurtdışı İstekliler: Teklif edilen para cinsinden (ABD Doları veya EUR) nakit olarak ya da Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır. (Detay bilgi için yurtdışı idari şartnameye bakınız).

8- a) İhale Dokümanının Görülebileceği Yerler:
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, 1207 ve 1215 no’lu odalar
Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A
06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Tel: 0 312 294 23 15 ve 294 21 89 – Faks: 0 312 294 22 45

www.etimaden.gov.tr

    b) İhale Doküman Bedeli: 67,-USD veya 58,-EURO veya 300,-TL. (Posta veya kargo yolu ile 310 TL)

    c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları:

Yurtiçi İstekliler ve Yurtdışı İstekli Temsilcileri için;
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı

Yurtdışı /Yurtiçi İstekliler için;
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN: TR 780001001745377122455002)  USD hesabı

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı

9- İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

10- Yurtiçi, yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 8. maddede kendileri için verilen hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı maddedeki dokümanı görülebilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin edebileceklerdir.

11-Teklifler 02.07.2018 Pazartesi günü, saat: 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A  06010 Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Teklifler ilgili komisyon huzurunda teklif verme son günü olan 02.07.2018 Pazartesi günü, saat: 11:00’de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü               Toplantı Salonunda açılacaktır. İstekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcileri teklif açma sırasında hazır bulunabilirler (Detay bilgi için İdari Şartnamelerimize bakınız.)

12- Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.

 

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden