KİŞİSEL VE KORUYUCU DONANIM İLE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
Anasayfa > İhaleler > KİŞİSEL VE KORUYUCU DONANIM İLE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu KİŞİSEL VE KORUYUCU DONANIM İLE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR
İhale Tarihi 2018-08-27 11:00:00
İlan No 2018/348847
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
Sorumlu Personel Yasemin Özge SUNGUR
Telefon (312) 294 2000 (2801)
Faks 0 (312) 229 21 32
Eposta ozgesungur@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

KİŞİSEL VE KORUYUCU DONANIM İLE GİYİM EŞYASI SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kişisel ve koruyucu donanım ve demirbaş giyim eşyası alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/348847

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122942000/2801 - 3122942245

c) Elektronik Posta Adresi

:

etimaden@etimaden.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Yağmurluk 1524 adet İş ayakkabısı 1544 çift kaban 554 adet Deri kaban 934 adet Deri avcı yeleği 872 adet Penye tişört 1960 adet Takım elbise 92 takım
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yüklenici tarafından sözleşme imzalandıktan sonra İdarece verilecek isim listelerindeki her bir personel adına elektronik koruyucu giyim kartı düzenlenecek ve bu koruyucu giyim malzemeleri elektronik koruyucu giyim kartı ile yüklenicinin Ankara, İstanbul, Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bursa il sınırları içerisinde bulunan mağazalarından her bir personelimizin kendisine ayni olarak teslim edilecektir.

c) Teslim tarihi

:

Yüklenici, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 3 (üç) gün içinde idarenin vereceği personel isim listeleri doğrultusunda her personelin kendi adına elektronik koruyucu giyim kartı düzenleyecek ve 15 (onbeş) gün içinde idareye teslim edecektir. Koruyucu giyim malzemeleri teslimi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 4 (dört) aydır. Personel belirlenen koruyucu giyim malzemelerini tek seferde alabileceği gibi 4 (dört) ay içerisinde peyderpey alabilecektir


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

27.08.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1-İsteklilerin, kendilerinin veya üye işyeri sözleşmeli/anlaşmalı mağazaların ihale ilan tarihinden önce Ankara, İstanbul, Balıkesir, Kütahya, Bursa, Eskişehir il sınırları içerisinde açılmış olması gerekmekte olup bu durumu tevsik eden belge/ belgeler teklifle birlikte sunulacaktır.

2-İsteklilerin, kendilerinin veya üye işyeri sözleşmeli/anlaşmalı mağazalarının bay ve bayan olmak üzere ayrı ayrı en az bir adet Türk Patent Enstitüsünce kabul edilen mal ve hizmet sınıflandırma listesine göre 35. sınıfı kapsayan "Marka Tescil Belgesi" olması veya bu statüdeki mağazalarla yukarıda bahsedilen herbir şehirde en az 5 (beş) üye işyeri sözleşmesinin/anlaşmasının bulunması gerekmekte olup bu durumu tevsik eden belgelerin asıllarını veya noter onaylı suretlerini teklif ekinde sunulacaktır. Bu şart iş ortaklarından biri veya birkaçı ile birlikte sağlanabilir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekli firmalar, her bir  malzeme için teknik şartname doğrultusunda örnek numunelerini ihale tarih ve saatinden önce ihalenin yapılacağı adrese teslim edecek olup teslim edilen numuneler için tutanak tutulacaktır. (Numune teslimindeki gecikmelerden İdaremiz sorumlu olmayıp, numunelerin tesliminde ihale saati dikkate alınacaktır)  Değerlendirme şartname doğrultusunda ve numuneler bazında yapılacaktır. Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İstekliler, teklifleri ile birlikte verecekleri numunelerde, Kurum adı, logosu ve herhangi bir ibare belirtmek zorunda değildir.

Teklifle birlikte şartname kapsamında verilen numuneler muayene ve kabul sonuna kadar İdare'de kalacak olup sözleşme imzalanmasını müteakip 30 gün içinde talep edilmesi halinde tüm iade masrafları isteklilere ait olmak üzere iade edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 200 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığı (Kat: 12 Oda No: 1204) Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 210 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki TR080001001745377122455001 IBAN nolu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden