Dalgıç Pompa, Santrifüj Pompa ve Elektrik Motoru Satın Alımı
Anasayfa > İhaleler > Dalgıç Pompa, Santrifüj Pompa ve Elektrik Motoru Satın Alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Dalgıç Pompa, Santrifüj Pompa ve Elektrik Motoru Satın Alımı
İhale Tarihi 2018-08-15 14:00:00
İlan No 2018/361764
İhale Yapan Birim Emet Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Emet Bor İşletme Müdürlüğü, Emet/KÜTAHYA
Sorumlu Personel AHMET GÜLEŞ
Eposta ahmetgules@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 HİSARCIK AÇIK İŞLETME VE KONSANTRATÖR BİRİMİNİN İHTİYACI DALGIÇ POMPA, SANTRİFÜJ POMPA VE ELEKTRİK MOTORU SATIN ALIMI 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
 

İhale Kayıt Numarası                                  : 2018/361764
1- İdarenin                                       
a) adresi                                                         : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA
b) telefon ve faks numarası                           : 0274 461 3400/6174 – 0274 461 3277
c) elektronik posta adresi (varsa)                   :
2- İhale konusu malın niteliği, türü ve miktarı: Dalgıç pompa, Santrifüj pompa ve Elektrik motoru Satın Alımı
3- İhalenin / Yeterlilik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer                                            : Emet Bor İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati                                            : 15.08.2018 – 14.00
4- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İstekliler;
4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,
4.1.5 İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,
4.1.6. Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
4.1.7.
İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,
4.1.8. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.
4.1.9.
İş Deneyim Belgesini, Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
4.1.9.1.
Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu Madde Boş Bırakılmıştır.
4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;
4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.
teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.
5- İhale dokümanı Emet Bor İşletme Müdürlüğü-Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi (Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA) (Tel: 0 274 461 3400/6174) adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 100,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 110,00 TL doküman bedelini Emet Bor İşletme Müdürlüğü’ne veya T.C Ziraat Bankası Emet Şubesi nezdindeki (IBAN no: TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25)  nolu Emet Bor İşletme Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
6- Teklifler 15.08.2018 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar Emet Bor İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi Emet/KÜTAHYA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

 

 

 

 

 

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden