Muhtelif Kişisel Koruyucu Donanım Alımı
Anasayfa > İhaleler > Muhtelif Kişisel Koruyucu Donanım Alımı

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan Firma Güçlü İş Güvenliği Hırdavat Deri ve Tekstil Konf. Ürün. Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.
İhale Bedeli 50575,00 / Güçlü İş Güvenliği Hırdavat Deri ve Tekstil Konf. Ürün. Elektrik San. ve Tic. Ltd. Şti.
İhale Bilgileri
İlan Konusu Muhtelif Kişisel Koruyucu Donanım Alımı
İhale Tarihi 2018-08-28 14:00:00
İlan No 2018/378594
İhale Yapan Birim Bandırma Bor ve Asit FB. İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR
Sorumlu Personel Serhat Bulgan
Telefon (266) 721 3100 (3212)
Eposta serhatbulgan@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

 

MUHTELİF KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Muhtelif Kişisel Koruyucu Donanım alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/378594

 

 

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

600 Evler Mah. Atatürk Cad. No: 70 10200 Bandırma/BALIKESİR

b) Telefon ve faks numarası

:

02667213100 - 02667213125

c) Elektronik Posta Adresi

:

bandirma@etimaden.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 


2-İhale konusu malın

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

13 Kalem/Kısım Muhtelif Kişisel Koruyucu Donanım Mal Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü İş Güvenliği Deposu

c) Teslim tarihi

:

Teslim süresi, işe başlama tarihini müteakip 15 (onbeş) takvim günüdür.

 


3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR

b) Tarihi ve saati

:

28.08.2018 - 14:00

 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 


4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

 

 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.

4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:

Teknik Şartnamede belirtilen ürünlere ait standarta ilişkin tüm belge ve sertifikalar teklifle birlikte sunulacaktır.

4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

İstekliler teklif ettikleri tüm ürünlere ilişkin birer adet numuneyi ihale tarihinden önce İdareye sunacaktır.

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR adresinden satın alınabilir.

 

 
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 165 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Bandırma Şubesi nezdindeki TR15 0001 0000 4837 7122 4555 29 nolu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.

 

 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 


8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü 600 Evler Mah. Atatürk Cad. No:70 Bandırma/BALIKESİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

 

 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 
13. Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

 

 

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden