Bandırma Stok Sevkiyat Hizmet Binası
Anasayfa > İhaleler > Bandırma Stok Sevkiyat Hizmet Binası

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Bandırma Stok Sevkiyat Hizmet Binası
İhale Tarihi 2018-09-05 10:00:00
İlan No 2018/153684
İhale Yapan Birim Tesis - Mühendislik Hiz. Dai. Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Yapım
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Keçiören/ANKARA
İhale Dökümanları
İhale Metni

BANDIRMA STOK SEVKİYAT HİZMET BİNASI

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİS MÜHENDİSLİK

 

HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Bandırma Stok Sevkiyat Hizmet Binası yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu

maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda

yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2018/153684

1. İdarenin

a) Adresi : AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CAD.

AFRA SOKAK NO:1/A 06010 ETLİK

KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122942279

c) Elektronik Posta Adresi : temu@etimaden.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği

internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2. İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Zemin Kat+1. Kat+ 2. Kattan Oluşan Toplam 650 m2

Betonarme Karkas Hizmet Binası İnşaat, Mekanik ve

Elektrik İşlerinin Yapılması Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta

yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari

şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Bandırma / BALIKESİR

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (üç yüz altmış) takvim

 

günüdür.

 

3. İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.

 

No:1/A Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati : 05.09.2018 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde

uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya

kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret

Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu

bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5. İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt

yüklenicilere yaptırılamaz.

 

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin

yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali

müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın

korunduğunu gösteren belge.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken

kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen

bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

deneyimini gösteren belgeler.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak

mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesi (11.06.2011 tarih, 27961 sayılı Resmi Gazete

ve 27.04.2016 tarih, 29696 sayılı Resmi Gazete) BIII. Grup Bina İşleri benzer iş olarak

kabul edilecektir.

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İnşaat Mühendisliği

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 500 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ayvalı

Mahallesi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Keçiören/ANKARA 1714 Nolu Oda

adresinden satın alınabilir.

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-

imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ayvalı Mahallesi Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok.

No:1/A Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli

taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu,

üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri

tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Diğer hususlar:

 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci

maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden