Emet Bor İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Olan 120 Ton Flokulant Alımı
Anasayfa > İhaleler > Emet Bor İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Olan 120 Ton Flokulant Alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Emet Bor İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Olan 120 Ton Flokulant Alımı
İhale Tarihi 2018-10-31 11:00:00
İlan No 2018/444915
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi + Yurtdışı 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA
Sorumlu Personel SERKAN KIBIR
Telefon (312) 294 2217
Eposta skibir@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İHTİYACI OLAN

120 TON FLOKULANT ALIMI

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası

:

2018/444915

İşin Adı

:

Emet Bor İşletme Müdürlüğü İhtiyacı Olan 120 Ton Flokulant Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010

b) Telefon ve faks numarası

:

0 (312) 294 2315, 294 21 89 – 0 (312) 294 22 45

c) Elektronik posta adresi

:

nsaygi@etimaden.gov.tr; skibir@etimaden.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi

:

 

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

120 Ton Non-İyonik Flokulant Alımı İşi (Yurtiçi veya yurtdışından temin edilecektir)

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Yurtiçi Tekliflerde: Emet Bor İşletme Müdürlüğü Malzeme Ambarına teslim edilecektir.

Yurtdışı Tekliflerde: Teslimat CPT/CFR İSTANBUL’dur.

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Malzeme, iki parti şeklinde teslim edilecektir. İlk parti sevkiyat 30 ton olarak 2018 yılı Aralık ayı içerisinde, ikinci parti sevkiyat ise 90 ton olarak 2019 yılı Şubat ayı içerisinde yapılacaktır.

3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

31.10.2018 - 11:00

 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4- Yurtdışı  İhaleye Katılabilme Şartları: (Detay bilgi için İdari Şartnameye bakınız).

5- Yurtiçi  İhaleye Katılabilme Şartları:

5.1. İstekliler;

5.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),

5.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

5.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

5.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

5.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

5.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

5.1.7.İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

5.1.8. Mali Durum Belgesini (Bu madde boş bırakılmıştır.)

5.1.9. İş Deneyim Belgesini (Bu madde boş bırakılmıştır.)

5.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, (Bu madde boş bırakılmıştır.)

5.1.10.1. Teklifle birlikte, flokulant ile ilgili teknik özellikleri ve uygulamasını gösterir broşür veya yazı verilecektir.

5.1.10.2. Firmalar önermiş olduğu ürünün kimyasal analizini yaptırarak analiz sertifikasını tekliflerinde sunacaklardır.

5.1.10.3. Teklif veren firmalar İşletmemizde denenmek üzere yaklaşık 0,5 Kg’lık numune verecekler, numuneler ihale tarih ve saatinden bir gün önce teklif veren firmalar tarafından, Emet Bor İşletme Müdürlüğüne teslim edilecektir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin teknik şartnameye uygunluğunu (eğer varsa değişiklileri) belirteceklerdir. Numune vermeyen firmaların teklifleri dikkate alınmayacaktır.

5.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

5.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.  

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

6- Geçici Teminat: Firmalar teklif tutarının en az %3’ü kadar geçici teminat vereceklerdir (Detay bilgi için İdari Şartnamelerimize bakınız).
a) Yurtiçi İstekliler: TL cinsinden nakit olarak veya Banka Teminat Mektubu,
b) Yurtdışı İstekliler: Teklif edilen para cinsinden (ABD Doları veya EUR) nakit olarak ya da Banka Teminat Mektubu şeklinde olacaktır. (Detay bilgi için yurtdışı idari şartnameye bakınız).

7- a) İhale Dokümanının Görülebileceği Yerler:
• Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Satınalma Dairesi Başkanlığı, 1207 ve 1216 no’lu odalar
     Adres: Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A
     06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
     Tel: 0 312 294 23 15 ve 294 22 17 - Faks: 0 312 294 22 45

• www.etimaden.gov.tr

    b) İhale Doküman Bedeli: 33,-USD veya, 28,-EURO veya 200,-TL. (Posta veya kargo yolu ile 210 TL)

    c) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Hesap Numaraları:  

Yurtiçi İstekliler ve Yurtdışı İstekli Temsilcileri için;
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü
(IBAN:TR 080001001745377122455001) TL hesabı

Yurtdışı /Yurtiçi İstekliler için;
T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü  
(IBAN: TR 780001001745377122455002)  USD hesabı

T.C Ziraat Bankası A.Ş Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi Müdürlüğü  
(IBAN: TR510001001745377122455003) EUR hesabı

8- İhaleye teklif verecek firmaların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

9- Yurtiçi, yurtdışı istekliler ve yurtdışı isteklilerin temsilcileri 8. maddede kendileri için verilen hesap numaralarından birine ihale doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü adına yatırmalarını müteakip ibraz edecekleri makbuz ve yazılı müracaat karşılığında, aynı maddedeki dokümanı görülebilecek yerlerden teknik ve idari şartnameleri temin edebileceklerdir.

10-Teklifler 31.10.2018 Çarşamba günü, saat: 11:00’e kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No: 1/A  06010 Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Teklifler ilgili komisyon huzurunda teklif verme son günü olan 31.10.2018 Çarşamba günü, saat: 11:00’de Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü               Toplantı Salonunda açılacaktır. İstekliler veya Türkiye’deki yetkili temsilcileri teklif açma sırasında hazır bulunabilirler (Detay bilgi için İdari Şartnamelerimize bakınız.)

11- Teşekkülümüz, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 3/g maddesi hükümlerine tabi olup, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen veya tamamen dilediğine vermekte serbesttir.

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden