Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık İşletme ve Konsantratör Birimi ihtiyacı olan, 1 Takım Tromel Yıkayıcı Kauçuk Astarları Satın Alımı İşi
Anasayfa > İhaleler > Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık İşletme ve Konsantratör Birimi ihtiyacı olan, 1 Takım Tromel Yıkayıcı Kauçuk Astarları Satın Alımı İşi

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık İşletme ve Konsantratör Birimi ihtiyacı olan, 1 Takım Tromel Yıkayıcı Kauçuk Astarları Satın Alımı İşi
İhale Tarihi 2018-11-09 10:00:00
İlan No 2018/550902
İhale Yapan Birim Emet Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA
Sorumlu Personel Münevver YÜKSEL
Telefon 6172
Eposta munevveryuksel@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni
TROMEL YIKAYICI KAUÇUK ASTARLARI SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası : 2018/550902
İşin Adı : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Espey Açık İşletme Ve Konsantratör Biriminin İhtiyacı Olan 1 Takım Tromel Yıkayıcı Kauçuk Astarları Satın Alımı İşi
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700
b) Telefon ve faks numarası : 2744613400 - 2744613403
c) Elektronik posta adresi : emetihale@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının 
görülebileceği internet adresi
: www.etimaden.gov.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Tromel Yıkayıcı Kauçuk Astar Takımı (Gövde astarları 75 adet, ana gövde lift barı 45 adet, besleme alın saçı astarı 15 adet, boşaltma astarları 4 adet, ana gövde lift bar 15 adet, besleme saçı lift bar 15 adet, lastik takoz 120 adet, lastik takoz kepi 180 adet, 120 adet saplama, kürek saçı 3 adet)
b) Teslim [yeri / yerleri] : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü “Emet Bor İşletme Müdürlüğü” Emet/KÜTAHYA
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Malın teslim süresi sözleşmenin imzalanmasını müteakip 20 (Yirmi) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik / 
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet/KÜTAHYA
b) Tarihi ve saati : 09.11.2018 - 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu (Ek:3),

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini (Ek-4),

4.1.6. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.7.İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.8. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.9. İş Deneyim Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.9.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

 

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden