50.000 Ton Sülfürik Asit
Anasayfa > İhaleler > 50.000 Ton Sülfürik Asit

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu 50.000 Ton Sülfürik Asit
İhale Tarihi 2018-12-27 11:00:00
İlan No 2018/580383
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü -Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA
Sorumlu Personel Barın ÖNEMLİ
Telefon (312) 294 2000 (2983)
Faks (312) 294 2164
Eposta barinonemli@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

SÜLFÜRİK ASİT SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

50000 Ton Sülfürik Asit alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2018/580383

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122942000/2983 - 3122942245

c) Elektronik Posta Adresi

:

etimaden@etimaden.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

50.000 Ton Sülfürik Asit
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

-Yurt İçi: İstekliler tekliflerini İdarenin Bandırma’daki Sülfürik Asit Fabrikasına teslimi şeklinde teklif verebilecekleri gibi, kendi depoları teslim şeklinde de teklif verebileceklerdir. Alternatif-1 Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası Depolarına Teslim: Yüklenici; sözleşmeye bağlanan Sülfürik Asidi, Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğüne (BANDIRMA/BALIKESİR) bağlı Sülfürik Asit Fabrikası pompa istasyonuna teslim edecektir. Yüklenici gemi ile taşımacılık yapacak ise, sözleşmeye bağlanan Sülfürik Asidi Bandırma Çelebi Limanına getirecek, temin edeceği nakliye araçlarına yükleyecek ve Sülfürik Asit Fabrikasına taşıyarak pompa istasyonuna teslim edecektir. İthalata ait gümrükte oluşacak tüm masraflar ve gümrükleme işlemleri, tanker ile taşıma işi Yükleniciye, Bandırma Çelebi Limanında oluşacak masraflar (boşaltma, kantar tartım) İdare’ye ait olacaktır. Alternatif-2 Yüklenicinin Deposunda Teslim: Yüklenici sözleşmeye bağlanan Sülfürik Asidi kendi deposunda İdarenin temin edeceği nakliye araçlarına yükleyecek şekilde teslim edecektir. -Yurt Dışı: Teslimat CFR Bandırma Çelebi Limanı teslimi şeklinde olacaktır.

c) Teslim tarihi

:

Temin edilecek Sülfürik Asidin yurt içinden temin edilmesi durumunda termin planı; Miktar Teslim Tarihi 1. Parti 10.000 ton 15 Ocak - 24 Ocak 2019 2. Parti 10.000 ton 14 Şubat - 23 Şubat 2019 3. Parti 10.000 ton 16 Mart - 25 Mart 2019 4. Parti 10.000 ton 15 Nisan - 24 Nisan 2019 5. Parti 10.000 ton 15 Mayıs - 24 Mayıs 2019 Temin edilecek Sülfürik Asidin yurt dışından temin edilmesi durumunda termin planı; Miktar Taşıyıcıya Teslim Tarihi 1. Parti 10.000 ton 10 Ocak - 19 Ocak 2019 2. Parti 10.000 ton 09 Şubat - 18 Şubat 2019 3. Parti 10.000 ton 11 Mart - 20 Mart 2019 4. Parti 10.000 ton 10 Nisan - 19 Nisan 2019 5. Parti 10.000 ton 10 Mayıs - 19 Mayıs 2019 olacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü -Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

27.12.2018 - 11:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.

- Teklifte teslim yeri belirtilecek olup, fiyat kıyaslamasında yurtiçi tekliflerde; Bandırma

Bor ve Asit Fabrikaları Sülfürik Asit Fabrikası depo tesliminde gemi taşımacılığı yapılacak ise

teklif veren firmaların teklif fiyatlarına Bandırma Çelebi Liman masrafları ilave edilecektir.

Alternatif-2’ye göre teklif veren İsteklilerin teklif fiyatlarına nakliye ücreti ilave edilecektir.

Söz konusu nakliye işi İdare tarafından doğrudan Kütahya ili Emet Bor İşletme Müdürlüğüne

nakledilecektir. Bu durumda nakliye ücreti Bandırma-Emet (Kütahya) arası mesafesi olan 284

km’ye teslim yerine kilometre başına aşağıdaki formülasyona göre hesaplanan tutar ilave

edilerek fiyat kıyaslaması yapılacaktır.

Yurtdışı tekliflerde, nakliye ücretleri ile Bandırma Çelebi Liman masraflarına ilaveten sigorta

ve gümrük masrafları da aşağıdaki formülasyona göre ilave edilecektir.

Ekonomik açıdan en uygun fiyat tespiti:

A: Bandırma Sülfürik Asit Deposuna Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton)

B: Yüklenicinin Deposunda Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton)

C: CFR Bandırma Çelebi Limanı Teslimi Birim Fiyatı (TL/Ton)

D: Bandırma ile Emet arası mesafe 284 km (yalnız gidiş)

E: Yüklenicinin deposu ile Emet arası mesafe (yalnız gidiş km Karayolları Genel Müdürlüğü

resmi Web sitesindeki en kısa olan mesafe dikkate alınacaktır.)

F: Bandırma ile Emet arası nakliye birim fiyatı (107 TL/Ton)

G: Bandırma Çelebi Limanı ile Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası arası nakliye birim fiyatı

(18,90 TL/ton) H: Bandırma Çelebi Limanı ile Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası arası nakliye birim fiyatı (15,30 TL/ton)

H: Yurtiçi teslimde Bandırma Çelebi Liman masrafları: 21,95 TL/Ton

I: Yurtdışı teslimde Bandırma Çelebi Liman masrafları: 24,54 TL/Ton

K: Sigorta (0,25 TL/ton)

L: Gümrük Masrafları ve Vergisi (Gümrük vergisi uygulandığı durumda, yurt dışından gelen

tekliflerin değerlendirme aşamasında belirlenecektir.)

- Bandırma Sülfürik Asit Deposuna Teslim Durumu (Tanker ile Taşıma) :

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = A + F

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = A + 107

- Bandırma Sülfürik Asit Deposuna Teslim Durumu (Gemi ile Taşıma) :

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = A + F + H

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = A + 107+ 21,95

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = A + 128,95

- Yüklenicinin Deposunda Teslim Durumu :

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = B + [(F/D) x E]

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = B + [(107/284) x E]

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = B + [0,3768 x E]

- Bandırma Çelebi Limanı Teslim Durumu (Yurtdışı) :

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = C + G + F + I + K + L

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = C + 18,90 + 107 + 24,54 + 0,25 + L

Emet Teslim Birim Fiyatı (TL/Ton) = C + L + 150,69

 Bandırma Sülfürik Asit deposuna teslim durumu, Yüklenicinin deposunda teslim durumu ile

Bandırma Çelebi Limanı teslim durumuna göre yukarıdaki esaslar çerçevesinde yapılacak

değerlendirmeler neticesinde İdare tarafından ekonomik açıdan en uygun teklif belirlenecek ve

Yüklenici deposunun mesafesine bağlı olarak karayoluyla nakliye koşulları da göz önünde

bulundurularak değerlendirme yapılacaktır.

Yüklenicinin Deposundan Teslim Durumuna göre teklif veren İsteklinin teklifi, yukarıdaki

değerlendirme esasları çerçevesinde matematiksel olarak en uygun teklif olarak hesaplanmış olsa dahi, Yüklenicinin Deposunun Emet’e olan mesafesi, bu mesafeden terminler doğrultusunda ADR yönetmeliğine uygun nitelikte araçlarla nakliyenin yapılabilme imkânları, İdarenin ihtiyacı, mevsimsel şartlar gibi hususlar göz önünde bulundurularak ekonomik açıdan en uygun teklif belirlemesi yapılacak ve İdarece ekonomik açıdan en uygun teklif olarak daha yüksek bir birim fiyat belirlenebilecektir. İstekliler bu hususta herhangi bir itirazda bulunamayacaklar, hak kaybı, zarar, ziyan talebinde bulunamayacaklardır.6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (12. Kat 1203 no.lu oda) Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sokak No:1/A 06010 Etlik Keçiören /ANKARA adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 310 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki Iban No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Hesabına yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi-Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A 06010 Etlik-Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.


Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden