Muhtelif Tahaffuz Malzemeleri Satın Alımı
Anasayfa > İhaleler > Muhtelif Tahaffuz Malzemeleri Satın Alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Muhtelif Tahaffuz Malzemeleri Satın Alımı
İhale Tarihi 2019-01-03 14:00:00
İlan No 2018/612521
İhale Yapan Birim Emet Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA
Sorumlu Personel AHMET GÜLEŞ
Eposta ahmetgules@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

                                           MUHTELİF TAHAFFUZ MALZEMELERİ SATIN ALIMI
                                                          ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
                                                                      EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 

Muhtelif Tahaffuz Malzemeleri Satın alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası             : 2018/612521 

1-İdarenin 

a) Adresi                                 : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü 43700 EMET/KÜTAHYA 

b) Telefon ve faks numarası   : 2744613400 – 2744613403 

c) Elektronik Posta Adresi     : emetihale@etimaden.gov.tr 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 

2-İhale konusu malın 

a) Niteliği, türü ve miktarı  : FFP2 Kubbesel Ventilli Toz Maskesi 2000 adet, 1/4 Kaplı Nitril Eldiven 2000 adet,Uzun Kollu Sweatshirt 660 adet, Yüksek Gerilim İş Ayakkabısı 50 adet,  Barete Monte Vizör 50 adet. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. 

b) Teslim yeri                         : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Ambarına teslim edilecektir. 

c) Teslim tarihi                              : İşe başlama tarihine müteakip 45 takvim günüdür 

3- İhalenin 

a) Yapılacağı yer                          : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA 

b) Tarihi ve saati                          : 03.01.2019 - 14:00 

4.İhaleye Katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekli firmalar, her bir malzeme için teknik şartname doğrultusunda örnek hakem numunelerini ihale tarih ve saatinden önce ihalenin yapılacağı adrese teslim edecek olup teslim edilen numuneler için tutanak tutulacaktır. (Numune teslimindeki gecikmelerden İdaremiz sorumlu olmayıp, numunelerin tesliminde ihale saati dikkate alınacaktır)  Değerlendirme şartname doğrultusunda yapılacaktır. Numunesi olmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
İstekliler, teklifleri ile birlikte verecekleri numuneleri, Teknik Şartnamenin 3. Maddesinde istenilen özelliklere uygun olarak vereceklerdir.
Teklifle birlikte şartname kapsamında verilen numuneler muayene ve kabul sonuna kadar İdare'de kalacak ve malzemelerin kabulü esnasında teknik özellikleri karşılaştırılacaktır. Yüklenici/ Yüklenicilerin kabul için gönderdiği malzemeler numunelerle aynı özellikleri taşımaz ise malzemelerin kabulü yapılmayacaktır.
Kabulün yapılmasını müteakip, numunelerin talep edilmesi halinde tüm iade masrafları isteklilere ait olmak üzere iade edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Emet Bor İşletme Müdürlüğü Satınalma ve Malzeme Yönetim Birimi adresinden satın alınabilir.
İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 110 TRY (Türk Lirası) doküman bedelini T.C. Ziraat Bankası Emet Şubesi nezdindeki (IBAN: TR55 0001 0002 8237 7122 4555 25) yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ve adına ihale dokümanı satın alınacak gerçek/tüzel kişiye ait TC Kimlik/Vergi Kimlik numarası bilgisi ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden