KIRKA V. BORAKS PENTAHİDRAT TESİSİ 2 ADET KURUTUCU MCC ve PLC PANOSUNUN TAŞINMASI YAPIM İŞİ
Anasayfa > İhaleler > KIRKA V. BORAKS PENTAHİDRAT TESİSİ 2 ADET KURUTUCU MCC ve PLC PANOSUNUN TAŞINMASI YAPIM İŞİ

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu KIRKA V. BORAKS PENTAHİDRAT TESİSİ 2 ADET KURUTUCU MCC ve PLC PANOSUNUN TAŞINMASI YAPIM İŞİ
İhale Tarihi 2019-03-18 10:00:00
İlan No 2019/71234
İhale Yapan Birim Tesis - Mühendislik Hiz. Dai. Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Yapım
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. no:1/A 06010 Keçiören/ANKARA
Sorumlu Personel LÜTFİ TOZAR
Telefon (312) 294 2310
Faks 03122942279
Eposta ltozar@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

KIRKA V BORAKS PENTAHİDRAT TESİSİ 2 ADET KURUTUCU MCC ve PLC PANOSUNUN TAŞINMASI YAPIM İŞİ

 

yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

İhale Kayıt Numarası : 2019/71234

 

1-İdarenin

 

a) Adresi : AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CAD. AFRA SOKAK NO:1/A 06010 ETLİK

 

KEÇİÖREN/ANKARA

 

b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122942279

 

c) Elektronik Posta Adresi : temu@etimaden.gov.tr

 

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet

 

adresi

 

: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

 

2-İhale konusu yapım işinin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı : 2 adet Kurutma Ünitesine Ait Mevcut MCC Panolarının ve PLC Kontrol Sisteminin Taşınması İşidir.

 

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

 

b) Yapılacağı yer : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü / Seyitgazi / ESKİŞEHİR

 

c) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

 

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

 

ç) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

 

3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer : Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. no:1/A 06010 Keçiören/ANKARA

 

b) Tarihi ve saati : 18.03.2019 - 10:00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

 

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

 

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil

 

Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren

 

belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere

 

yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

 

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret

 

odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra

 

düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

 

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

 

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş

 

deneyimini gösteren belgeler.

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

 

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde yer alan D) Elektrik İşleri IV. Grup: 1KV Altı Tesisat ve Kesintisiz Güç Kaynağı Tesisat İşler

 

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

 

Elektrik Mühendisi, Elektrik-Elektronik Mühendisi, Elektronik Mühendisi

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

 

7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 1807 Nolu Oda adresinden satın alınabilir.

 

7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta

 

vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9. İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu

 

ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

 

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13. Diğer hususlar:

 

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

 

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

 

Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden