Emet Toz Temizleme Ünitesi Yapım İşi
Anasayfa > İhaleler > Emet Toz Temizleme Ünitesi Yapım İşi

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Emet Toz Temizleme Ünitesi Yapım İşi
İhale Tarihi 2019-07-03 05:30:00
İlan No 2019/217527
İhale Yapan Birim Tesis - Mühendislik Hiz. Dai. Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Yapım
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden Isletmeleri Genel Mudurlugu HSezaiErkut Cad. Afra Sok. No:1
Sorumlu Personel Harun AVBAZ
Telefon (312) 294 2334
Faks 312 294 2103
Eposta havbaz@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

TESİS İŞLERİ YAPTIRILACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TESİS MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

 

Emet Toz Temizleme Ünitesi Yapım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası                   : 2019/217527

 

1-İdarenin

a)  Adresi                                         : AYVALI MAHALLESİ HALİL SEZAİ ERKUT CAD. AFRA SOKAK NO:1/A 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA

b)  Telefon ve faks numarası            : 3122942000 - 3122942279

c)  Elektronik Posta Adresi              : temu@etimaden.gov.tr


ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi


: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


 

2-İhale konusu yapım işinin

 

a)  Niteliği, türü ve miktarı              : 1 adet minimum 1 ton/saat kapasiteli toz(kirli ürün) emiş sistemi ve

yardımcı ekipmanları

Ayrıntılı bilgiye EKAPta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)  Yapılacağı yer                             : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Emet Bor İşletme Müdürlüğü,

Emet/Kütahya

c)  İşe başlama tarihi                        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde

yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi                                    : Yer tesliminden itibaren 150 (yüz elli) takvim günüdür.

 

 

3- İhalenin

 

a)  Yapılacağı yer                             : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut

Cad. Afra Sok. No 1/A 06010 Etlik/Keçiören/ANKARA

b)  Tarihi ve saati                              : 03.07.2019 - 10:30

 

 

4.  İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2.  Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

4.1.2.1.  Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2.  Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4.  Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. İstekliler, ihale konusu yapım işinde alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait listeyi teklif ekinde vereceklerdir.

4.1.6  Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

4.2.  Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.


4.3.  Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

 

 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1.  Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

 

 

27.04.2016 tarih, 29696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan "Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği"inde yer alan A XVI. Grup: Endüstriyel Tesis İnşaatları grubuna ait işler benzer iş olarak kabul edilecektir.

 

4.4.2.  Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

İş Deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendislerin, Türkiye'deki herhangi bir üniversite veya denkliği YÖK tarafından kabul edilmiş yabancı bir üniversiteden alınmış Makine Mühendisliği diplomasına sahip olmaları gerekmektedir.

 

 

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

 

6.  İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 

7.  İhale dokümanının görülmesi:

7.1.  İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

7.2.  İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

 

8.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No 1/A 06010 Etlik/Keçiören/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

9.  İstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

10.  İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

 

11.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

 

12.  Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

13.  Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 

 

 

14.  Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

 

 

 

47.1. 21.12.2016 tarih, 29925 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ilan metnine istinaden Kurumumuzca ihale edilecek olan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği'ne göre (A) Alt yapı işleri grubundaki yapım ihalelerinde, Kamu İhale Genel Tebliğinin 45.1.1.2 maddesi gereğince, aşırı düşük sınır değer hesabında kullanılan (N) katsayısı, (1,00) olarak belirlenmiştir. 47.2. İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00 Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde


öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir. Sınır Değer Katsayısı (N) 1,00'dır (21.12.2016 tarih ve 29925 sayılı Resmi Gazete).

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden