BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ ALIMI
Anasayfa > İhaleler > BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ ALIMI

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan Firma
İhale Bedeli 490.000,00 TL + KDV / PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş./İSTANBUL
İhale Bilgileri
İlan Konusu BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETİ ALIMI
İhale Tarihi 2019-11-07 11:00:00
İlan No 2019/499648
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Hizmet
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. 06010 ETLİK KEÇİÖREN/ANKARA
Sorumlu Personel Yasemin Özge SUNGUR
Telefon (312) 294 2000 (2801)
Faks 0 (312) 229 21 32
Eposta ozgesungur@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

2-İhale konusu hizmetin

 

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet teknik şartnamede belirtilen kapsamda bağımsız denetimin yapılması işidir.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik/ANKARA

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 31.12.2019, işin bitiş tarihi 15.05.2020

 


3- İhalenin

 

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad. Afra Sok. No:1/A Etlik/ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

07.11.2019 - 11:00

 


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

 


4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

 

 

 

İstekliler, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK)’ndan bağımsız denetime yetkili olduklarını gösteren yetki belgelerini teklifleri kapsamında sunacaklardır.

 


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

 

 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 


4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 


4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

 


4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

 


4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

 

 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

 

 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

 

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

 

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.Bu ihalede, Özelleştirilmiş ve/veya halka arz edilmiş ve/veya BIST’te işlem görmüş kurum kuruluş veya şirketlere veya orta ölçekli KOBİ ölçeğinden büyük kurum ve kuruluşlara verilmiş, Kamu Gözetim Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların bağımsız denetim hizmetini yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

 


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

 


7. İhale dokümanının görülmesi:

 


7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.

 


7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri

 

zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisi Ayvalı Mah. Halil Sezai Erkut Cad.Afra Sok. No:1/A Gelen Evrak Servisi Etlik/ANKARA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

 

 

 

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

 

 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 100 (yüz) takvim günüdür.

 


12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

 

 
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

 


14.Diğer hususlar:

 

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden