1 ADET DÖNER TAMBURLU KURUTUCU FIRIN İLE EKİPMANLARININ ALIMI
Anasayfa > İhaleler > 1 ADET DÖNER TAMBURLU KURUTUCU FIRIN İLE EKİPMANLARININ ALIMI

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan Firma
İhale Bedeli
İhale Bilgileri
İlan Konusu 1 ADET DÖNER TAMBURLU KURUTUCU FIRIN İLE EKİPMANLARININ ALIMI
İhale Tarihi 2020-08-13 14:00:00
İlan No 2020/382797
İhale Yapan Birim Bigadiç Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Osmanca Mah. Bor Cad. No: 34 Bigadiç/Balıkesir
Sorumlu Personel Mesut ATEŞ
Telefon (266) 633 7221 (1245)
Eposta mates@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

1 ADET DÖNER KURUTUCU FIRIN EKİPMANLARI ALIMI (KURUTMA FIRINI, CEHENNEMLİK, SİKLON, FİLTRE ÜNİTESİ, KURUTUCU BESLEME BANDI)

 

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİGADİÇ BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası

:

2020/382797

İşin Adı

:

1 Adet Döner Kurutucu Fırın Ekipmanları Alımı (Kurutma Fırını, Cehennemlik, Siklon, Filtre Ünitesi, Kurutucu Besleme Bandı)

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

OSMANCA MAHALLESİ BOR CADDESİ NO.34 10441

b) Telefon ve faks numarası

:

2666337221 - 2666337223

c) Elektronik posta adresi

:

bigadic11@etimaden.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 ADET DÖNER TAMBURLU KURUTUCU FIRIN İLE EKİPMANLARININ ALIMI

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Malzeme Ambarı, Bigadiç/Balıkesir

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Malın teslim süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 60 (atmış) takvim günüdür. Bu sürenin 50(elli) takvim günü imalat, 10(on) takvim günü montaj ve demontaj süresidir.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü Osmanca Mah. Bor Cad. No: 34 Bigadiç/Balıkesir

b) Tarihi ve saati

:

13.08.2020 - 14:00

 

 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. İş Deneyim Belgesini, Teklif edilen bedelin % 40’ından az olmamak üzere, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında gerçekleştirilen ihale konusu iş veya benzer işle ilgili olarak, ilk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan mal alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunacaklardır. Diğer hususlar 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde olduğu gibidir.

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler, Her türlü kurutucu veya fırın imalatı, montajı ve devreye alma işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.1.11. İstekliler daha önce imalatını yaptığı fırın veya kurutma tamburunun görsellerini sunacaktır.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.7 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

5) İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste görülebilir ve 150,00 TL’lik bedelle satın alınabilir.   (Posta yoluyla ihale dokümanı satış bedeli (vergi dahil) : 160,00 TL. )

İhale dokümanının görülebileceği ve alınabileceği yerler:

- Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü (Osmanca Mah. Bor Cad. No.34 Bigadiç/BALIKESİR (Tel: 0 – 266 - 633 72 21 – 22)   

6) Teklifler en geç ihale tarihi olan 13.08.2020 Perşembe Günü Saat:14.00’a kadar İşletme Müdürlüğümüz Gelen Evrak Servisine verilmiş olacaktır.

7) Bu ihale 4734 sayılı Kamu ihale kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu ihale kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

 

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden