15000 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI
Anasayfa > İhaleler > 15000 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan Firma
İhale Bedeli 2.055.000,00 USD / Bagfaş Bandırma Gübre Fabrikaları A.Ş./BANDIRMA
İhale Bilgileri
İlan Konusu 15000 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI
İhale Tarihi 2021-03-03 14:00:00
İlan No 2021/94924
İhale Yapan Birim Bandırma Bor ve Asit FB. İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/Balıkesir
Sorumlu Personel Serhat Bulgan
Telefon (266) 721 3100 (3212)
Eposta serhatbulgan@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

15000 TON SÜLFÜRİK ASİT ALIMI
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

İhale Kayıt Numarası

:

2021/94924

İşin Adı

:

15000 Ton Sülfürik Asit Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

600 Evler Mah. Atatürk Cad: No:70 10200

b) Telefon ve faks numarası

:

2667213100 - 2667213125

c) Elektronik posta adresi

:

bandirma@etimaden.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.etimaden.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

15.000 Ton (±%20 Toleranslı) (min.%97’lik) Sülfürik Asit

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Bandırma Sülfürik Asit Fabrikası Deposu veya Yüklenicinin Kendi Deposunda Teslim

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

1. Parti 2.500 ton 18 Mart-24 Mart 2021
2. Parti 2.500 ton 25 Mart-31 Mart 2021
3. Parti 2.500 ton 01 Nisan-07 Nisan 2021
4. Parti 2.500 ton 08 Nisan-14 Nisan 2021
5. Parti 2.500 ton 15 Nisan-21 Nisan 2021
6. Parti 2.500 ton 22 Nisan-28 Nisan 2021

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Bandırma/Balıkesir

b) Tarihi ve saati

:

03.03.2021 - 14:00

 

 

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.1.7. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.6 maddesindeki belgeyi de sunmak zorundadır.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

 

 

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden