İmalat ve Torna Atölyelerinin Isıtma Tesisatı Revizyonu Hizmet Alımı
Anasayfa > İhaleler > İmalat ve Torna Atölyelerinin Isıtma Tesisatı Revizyonu Hizmet Alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu İmalat ve Torna Atölyelerinin Isıtma Tesisatı Revizyonu Hizmet Alımı
İhale Tarihi 2023-11-30 10:00:00
İlan No 2023/1217818
İhale Yapan Birim Emet Bor İşl. Müd.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Hizmet
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA
Sorumlu Personel AHMET GÜLEŞ
Eposta ahmetgules@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

 

1- İdarenin
a) Adı                                                              : ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Emet Bor                                                                                    İşletme Müdürlüğü
b) Adresi                                                         : Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Emet Bor İşletme Müdürlüğü
                                                                      43700 Emet / KÜTAHYA
c) Telefon ve faks numarası                      : 2744613400 – 2744613403
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve    : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
e-imza kullanılarak indirilebileceği
internet sayfası

2- İhale konusu hizmet alımın
a) Adı                                                               : İmalat ve Torna Atölyelerinin Isıtma Tesisatı Revizyonu
b) Niteliği, türü ve miktarı                               : İmalat ve Torna Atölyelerinin Isıtma Tesisatı Revizyonu Hizmet Alımı
                                                                            Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari
                                                                            şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer                   : Emet Bor İşletme Müdürlüğü Emet / KÜTAHYA   
ç) Süresi/teslim tarihi                                      : İşe başlama tarihinden itibaren 45(KırkBeş) gündür
d) İşe başlama tarihi                                        : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.

3- İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati     : 30.11.2023 – 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Emet Bor İşletme Müdürlüğü İhale Salonu 

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Her türlü sıhhi tesisat ve mekanik tesisatı işleri

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden