Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi sap lisansları yazılım güvencesi mal alımı
Anasayfa > İhaleler > Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi sap lisansları yazılım güvencesi mal alımı

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi sap lisansları yazılım güvencesi mal alımı
İhale Tarihi 2023-12-11 11:00:00
İlan No 2023/1272082
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cad. No:5 06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA
İhale Dökümanları
İhale Metni

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KURUMSAL KAYNAK YÖNETİM SİSTEMİ SAP LİSANSLARI
YAZILIM GÜVENCESİ MAL SATIN ALIMIKurumsal Kaynak Yönetim Sistemi sap lisansları yazılım güvencesi mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1272082

 

1-İdarenin

a) Adı

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

b) Adresi

:

Kızılırmak Mahallesi 1443. Cad. No:5 06530 Çukurambar Çankaya/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

0 (312) 294 23 17 - 0 (312) 294 21 14

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı

:

Kurumsal Kaynak Yönetim Sistemi Sap Lisansları Yazılım Güvencesi Alımı/Yenilenmesi Mal Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 adet Sap Programı Lisansları Yazılım Güvencesi Alımı/Yenilenmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA

ç) Süresi/teslim tarihi

:

Teknik Şartnamede belirtilmiştir

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşme tarihinden itibaren 5 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

11.12.2023 - 11:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;


4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Belge Adı

Açıklama

İsteklilerin "SAP Partneri" olduklarını gösteren belge

İSTEKLİ'ler, üretici firma tarafından işin konusunda yetkilendirilmiş iş
ortağı olmalıdır. İSTEKLİ'ler ilgili ürünlerin servis hizmetlerini

verebilme konusunda yetkin ve deneyimlerini gösteren "SAP Partneri"

olduklarını gösteren belgelerini tekliflerine ekleyeceklerdir. Yetki

belgeleri üretici firmanın Türkiye ofisinden veya temsilcisinden

alınmış olacaktır.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.


6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.


7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.


8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.


11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.


12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.


13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
100 (Yüz) takvim günüdür.


14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.


15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden