Teşekküle Ait Mal Varlıklarının 2024 Yılı Sigortalanması İşi
Anasayfa > İhaleler > Teşekküle Ait Mal Varlıklarının 2024 Yılı Sigortalanması İşi

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Teşekküle Ait Mal Varlıklarının 2024 Yılı Sigortalanması İşi
İhale Tarihi 2023-12-19 14:30:00
İlan No 2023/1286866
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 4734
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Hizmet
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cad. No:5 Çukurambar - ÇANKAYA / ANKARA
Sorumlu Personel Barın ÖNEMLİ
Telefon (312) 294 2000 (2983)
Faks (312) 294 2164
Eposta barinonemli@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

SİGORTACILIK HİZMETİ ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşekküle Ait Mal Varlıklarının 2024 Yılı Sigortalanması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1286866

 

1-İdarenin

a) Adı

:

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

b) Adresi

:

Kızılırmak Mahallesi 1443. Cad. No:5 06530 Çukurambar ÇANKAYA/ANKARA

c) Telefon ve faks numarası

:

3122942000/2983 - 3122942114

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

Teşekküle Ait Mal Varlıklarının 2024 Yılı Sigortalanması İşi

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

Teşekküle ait yaklaşık toplam 60.494.682.701,26 TL tutarındaki mal varlıklarının sigorta tablolarında belirtilen risklere karşı sigortalanması.
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Bağlı İşletmeler.

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihi 31.12.2023, işin bitiş tarihi 31.12.2024

d) İşe başlama tarihi

:

31.12.2023


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

19.12.2023 - 14:30

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cad. No:5 Çukurambar - ÇANKAYA / ANKARA


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye, 5684 Sayılı Sigortacılık Kanununa göre Türkiye'de faaliyette bulunan ve İhaleye konu sigorta branşlarında T.C Hazine Müsteşarlığınca düzenlenmiş ruhsatı bulunan Sigorta Şirketleri ile Sigorta Şirketlerinin ihaleye girmeye ve Şirket adına teklif vermeye  tam ve tek olarak yetkili kıldığı Acente ve Sigorta ve Reasürans Broker (Ruhsatı Bulunan) lar  katılabilir.

 

Bu ruhsat T.C. Hazine Müsteşarlığınca düzenlenmiş ve noter tasdikli olacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde bu ruhsat ortaklardan her biri tarafından ayrı ayrı ve noter tasdikli olarak verilecektir.

 

Acentelerin ve brokerlerin bir veya birden fazla sigorta şirketi adına ihaleye katılmaları halinde her sigorta şirketinden ayrı ayrı “ihaleye katılabilir ve yetki aldığı sigorta şirketi adına teklif verebilir” belgesi adı altında yetki yazısı sunmaları gerekmektedir.

 

İstekli, bir Sigorta Şirketinin Acentesi ise; acentesi olduğu sigorta şirketi tarafından verilmiş, acentelik belgesi ile acentelik sözleşmesini (Noter Tasdikli) sunacaktır.

İstekli, broker olması halinde ise; Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliğine üye sigorta şirketinden alınmış yetki belgesi ve T.C. Hazine Müsteşarlığınca düzenlenmiş ruhsatı (Noter Tasdikli)  sunmaları gerekmektedir.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Açıklama

Teknik Şartnamenin eki olan birim fiyat teklif listelerinin doldurulduğunun beyanı

Birim fiyat teklif listelerinin doldurulduğu beyan edilecektir.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Bu ihalede benzer iş olarak; Hayat ve Sağlık Sigortaları hariç olmak üzere her türlü sigorta işleri kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine 
% 5 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 
100 (Yüz) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Sigorta Hizmetleri/0,78
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden