Vana Alımı
Anasayfa > İhaleler > Vana Alımı

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan Firma Vis Vana San. İth. ve İhr. Tic.Ltd.Şti. Büyükçekmece/İSTANBUL
İhale Bedeli 86.744 USD / Vis Vana San. İth. ve İhr. Tic.Ltd.Şti. Büyükçekmece/İSTANBUL
İhale Bilgileri
İlan Konusu Vana Alımı
İhale Tarihi 2023-12-18 11:00:00
İlan No 2023/1328203
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Açık
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cad. No: 5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Sorumlu Personel Rümeysa Alagöz
Telefon (312) 294 2000 (2724)
Eposta ralagoz@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni
 
VANA SATIN ALINACAKTIR
ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI
İhale Kayıt Numarası : 2023/1328203
İşin Adı : Vana Alımı
İhale Türü - Usulü : Mal Alımı - Açık İhale Usulü
1 - İdarenin
a) Adresi : Kızılırmak Mahallesi 1443. Cad. No:5 06530
b) Telefon ve faks numarası : 3122942000 - 3122942114
c) Elektronik posta adresi : etimaden@etimaden.gov.tr
ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi
:  
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı : 214 Adet Muhtelif Türde Vana Alımı
b) Teslim [yeri / yerleri] : Kırka Bor İşletme Müdürlüğü Malzeme Ambarı Kırka-Seyitgazi/ESKİŞEHİR
c) Teslim [tarihi / tarihleri] : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip işe başlanır. Malın teslim süresi, İşe başlama tarihinden itibaren 180 (yüzseksen) takvim günüdür.
3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:
a) Yapılacağı yer : Kızılırmak Mahallesi 1443. Cad. No: 5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
b) Tarihi ve saati : 18.12.2023 - 11:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,

 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

 

4.1.6. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

 

4.1.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

 

4.1.9. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.10. Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.11.1 Teklif verecek firmalar teklif ekinde, önermiş oldukları vanalara ait teknik verilerin bulunduğu bilgi form ve/veya föyleri vereceklerdir. Teklif edilen vanaların şartnameye uygunluğu bilgi form ve/veya föylerinden kontrol edilecek olup, teknik şartnameye teknik yönden uymayan veya teklif ekinde vana bilgi formlarını teslim etmeyen firmaların teklifleri reddedilecektir. (Vanaların sızdırmazlık elemanları insan sağlığına zararlı asbest katkı maddesi içermeyecektir. Bu husus İsteklilerin teklif ekinde vereceği ürün kataloglarından/bilgi formlarından incelenecektir.)

 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

 

 

5- İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar - Çankaya/ANKARA, Tel: 0 312 294 20 00 – 2256  adresinde ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir.

İhale dokümanını posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, doküman satış bedeli olan 210,00 TL’yi T.C. Ziraat Bankası Kurumsal Şubesi nezdindeki 37712245-5001 nolu hesaba IBAN No: TR08 0001 0017 4537 7122 4550 01 Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret ünvanı, adresi, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını Genel Müdürlüğümüz (312) 294 21 14 numaralı faksına göndermek suretiyle ihale dokümanını satın alabilirler. Teşekkül dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

6- Teklifler 18/12/2023 Saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7- Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden