Muhtelif ebatlarda toplam 3624 adet refrakter tuğla alınacaktır.
Anasayfa > İhaleler > Muhtelif ebatlarda toplam 3624 adet refrakter tuğla alınacaktır.

İhale Detayları

İhale Bilgileri
İlan Konusu Muhtelif ebatlarda toplam 3624 adet refrakter tuğla alınacaktır.
İhale Tarihi 2023-12-18 14:30:00
İlan No 2023/1265295
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi + Yurtdışı 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Değerlendirmedeki İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 Çukurambar- Çankaya/ ANKARAEti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 Çukurambar- Çankaya/ ANKARA
Sorumlu Personel Barın ÖNEMLİ
Telefon (312) 294 2000 (2983)
Faks (312) 294 2164
Eposta barinonemli@etimaden.gov.tr
Sorumlu Personel Mustafa Kaan KARAKAYA
Telefon (312) 294 2000 (2984)
Eposta kaankarakaya@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

ZİRKONYA ESASLI REFRAKTER TUĞLA SATIN ALINACAKTIR

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI

İhale Kayıt Numarası

:

2023/1265295

İşin Adı

:

Zirkonya Esaslı Refrakter Tuğla Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 Çukurambar- Çankaya/ ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

3122942000 - 3122942114

c) Elektronik posta adresi

:

etimaden@etimaden.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

 

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Muhtelif ebatlarda toplam 3624 adet refrakter tuğla alınacaktır.

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Bandırma Bor ve Asit Fabrikaları İşletme Müdürlüğü Yedek Malzeme Ambarı Bandırma/BALIKESİR

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Malın teslim süresi, sözleşmenin imzalanmasını müteakip 200 (ikiyüz) takvim günüdür.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin
:

   

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 Çukurambar- Çankaya/ ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

18.12.2023 - 14:30

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

4.1. İstekliler;

 

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

 

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

 

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

 

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

 

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,

 

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

 

4.1.6. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

 

4.1.7. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek için sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

 

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

 

4.1.9. Mali Durum Belgesini

 

Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.10. İş Deneyim Belgesini,

 

Bu madde boş bırakılmıştır.

 

4.1.11. Refrakter tuğlaların boyut, miktar ve özellikleri, tablo ve şartname eklerinde verilen özelliklere uygun olacaktır. İSTEKLİLER teknik şartnamenin 3. maddesinde belirtilen her bir tip malzeme için, üretici firmadan alınmış ve üzerinde üretici firma kaşe ve imzası olan ürüne ait fiziksel-kimyasal özellikleri ve üretici firma bilgilerini teklifleri ile birlikte vereceklerdir. Teklif edilen refrakter tuğlalara ait analiz sonuçlarının Teknik Şartnamede istenen spektlerin dışında olması durumunda, teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

4.1.12. İSTEKLİLER fırınlar devreye alınırken tuğlaların termal şoka maruz kalmaması ve zarar görmemesi için tuğlaların termal iletkenliklerini, çalıştırmaya esas sıcaklık profillerini vb. bilgileri teklifle birlikte verecektir.

4.1.13. Refrakter tuğlaların hangi koşullarda ne kadar süreyle depolanabileceği (stoklama şartları ve ömrü) İSTEKLİLER tarafından teklifle birlikte verilecektir.

 

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

 

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

 

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5. Bu ihaleye yurt içi ve yurt dışı istekliler katılabilecek olup, yurt dışı isteklilere ait teklifleri vermek üzere yetkili temsilcileri de iştirak edebilir. Yurt dışı istekliler, yurt dışı ilan metnine ve ihaleye katılabilmek için gerekli olan ayrıntılı bilgilere www.etimaden.gov.tr/en/tender-management-system adresinden ulaşabilirler.

6. İhale dokümanı Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı (Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 Çukurambar-Çankaya / ANKARA) Kat: 7, 708 no.lu odada ve internet adresinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 500,00 TL karşılığında aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta ve kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 510,00 TL doküman bedelini Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Mali İşler Dairesi Başkanlığına veya Türkiye Ziraat Bankası Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesi nezdindeki (IBAN no: TR080001001745377122455001) 37712245-5001 no.lu Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak ve fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaralarını belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

7. Teklifler 18/12/2023 Pazartesi günü, saat 14:30’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Gelen Evrak Servisine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

8. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir.

 

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden