Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan Belt Filtre Sistemi Kauçuk Ana Bant ve Kenar Setleri (Curbing) Demontaj ve Montajı mal alımı
Anasayfa > İhaleler > Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan Belt Filtre Sistemi Kauçuk Ana Bant ve Kenar Setleri (Curbing) Demontaj ve Montajı mal alımı

İhale Detayları

İhale Sonucu
Kazanan Firma
İhale Bedeli 137.400,00 Euro / MİYAY Proses Makine Sanayi ve Tic. A.Ş.
İhale Bilgileri
İlan Konusu Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan Belt Filtre Sistemi Kauçuk Ana Bant ve Kenar Setleri (Curbing) Demontaj ve Montajı mal alımı
İhale Tarihi 2023-12-14 11:00:00
İlan No 2023/1319554
İhale Yapan Birim Satınalma Dairesi Bşk.
İhale Kapsamı Yurtiçi 201
Kısmi Teklif Kapalı
İhale Türü Mal
İhale Usulü Açık
İhale Durumu Sonuçlanan İhaleler
İletişim Bilgileri
İhalenin Yapılacağı Adres Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 Çukurambar / ANKARA
Sorumlu Personel Onur Tiftikçigil
Telefon 0312 294 2486
Eposta onurtiftikcigil@etimaden.gov.tr
İhale Dökümanları
İhale Metni

ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MÜDÜRLÜĞÜMÜZE BAĞLI
EMET BOR İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNÜN
İHTİYACI OLAN BELT FİLTRE BANDI SATINALINMASI, DEMONTAJI VE MONTAJI MAL ALIMI

İhale Kayıt Numarası

:

 2023/1319554

İşin Adı

:

Emet Bor İşletme Müdürlüğü ihtiyacı olan Belt Filtre Sistemi Kauçuk Ana Bant ve Kenar Setleri (Curbing) Demontaj ve Montajı mal alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1. İdarenin;

   

a) Adresi

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 Çukurambar / ANKARA

b) Telefon ve faks numarası

:

0 (312) 294 24 86 - 0 (312) 229 21 14

c) Elektronik posta adresi

:

etimaden@etimaden.gov.tr

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının görülebileceği internet adresi

:

www.etimaden.gov.tr

2. İhale konusu malın;

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1 Adet

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

Teknik şartnamede belirtilmiştir.

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

Teknik şartnamede belirtilmiştir.

3. İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin;

   

a) Yapılacağı yer

:

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 Çukurambar / ANKARA

b) Tarihi ve saati

:

14.12.2023 Perşembe günü, saat 11.00

 

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İstekliler;

4.1.1. Şekli ve içeriği şartname ekinde yer alan teklif mektubunu,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre, tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinin de bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. İstekli adına vekaleten iştirak edilirse, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin bu konuda yetkili olduklarını gösteren noterde düzenlenmiş vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.4. Geçici teminatın yatırıldığına dair belgeyi veya banka teminat mektubunu/ kefalet senedini,

4.1.5. İsteklinin ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesini,

4.1.6. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,

4.1.7. Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.8. İhale dokümanının satın alındığına dair belgeyi,

4.1.9. Mali Durum Belgesini, Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10. İş Deneyim Belgesini,

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.10.1. Benzer iş olarak kabul edilecek işler,

Bu madde boş bırakılmıştır.

4.1.11.1. İstekliler bantların normal çalışma şartlarındaki dayanım süresini teklifinde belirtecektir.

4.2. İhaleye İş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;

4.2.1. İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1.2 maddesinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

teklif zarfına koyacaklar ve tekliflerini sunacaklardır.

5. İhale dokümanı, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü Satınalma Dairesi Başkanlığı Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:5 Çukurambar /ANKARA  (7. Kat 707 no’lu oda) adresinde (Tel:0 312 294 24 86) ve Kurumumuz Web sitesinde (www.etimaden.gov.tr) görülebilir ve 200,00 TL bedel karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. İhale dokümanının posta veya kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta veya kargo yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, 210,00 TL doküman bedelini Ziraat Bankası A.Ş. Ankara Kurumsal Bankacılık Şubesindeki (Hesap No: 37712245-5001, IBAN No: TR080001001745377122455001) Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü hesabına yatırmak zorundadır. Dokümanın posta veya kargo yoluyla satın almak isteyen istekliler, fatura düzenlenebilmesi için adı soyadı, ticaret unvanı, bağlı bulunduğu vergi dairesi ve vergi numarası ile telefon ve faks numaraları belirtilen ihale dokümanı talep yazısını ve doküman bedelinin yatırıldığına ilişkin dekontu ihale tarihi dikkate alınarak Teşekkülün yukarıda yer alan faks numarasına veya posta yoluyla bildirecektir. Teşekkül, talep sahibinin belirttiği adrese ihale dokümanlarını gönderir. Dokümanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da eksik olmasından dolayı Teşekkül hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

5.1. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan yerli istekliler bu ihaleye katılamaz. İhaleye katılan gerçek kişilerin yerli istekli oldukları, teklif mektubunda yer alan Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasından anlaşılır. Tüzel kişilerin yerli istekli oldukları ise teklifleri kapsamında sunulan belgeler üzerinden değerlendirilir.

 

5.2. Yerli malı teklif eden istekliye fiyat avantajı uygulanmayacaktır.

 

6. Teklifler 14.12.2023 Perşembe günü, saat 11:00’a kadar Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü -Gelen Evrak Servisi Kızılırmak Mah. 1443. Cad. No:5 Çukurambar/ANKARA adresine elden verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

7. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesinin (g) bendi gereğince ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp Teşekkülümüz, ihaleyi yapıp yapmamakta tamamen serbesttir

Genel Müdürlük
Kızılırmak Mahallesi 1443. Cadde No:5 06530 Çukurambar-Çankaya/ANKARA
Telefon
+90 (312) 294 20 00
+90 (312) 230 71 84
Kep
etimaden@hs01.kep.tr
© 2024 Eti Maden